Biologisk psykiatri

Artikkel

Biologisk psykiatri er en innføringsbok i et fagområde som i den senere tid har hatt sterk vind i seilene. Boken bygger på en rekke ukeskurs som Utvalget for biologisk psykiatri i Norsk Psykiatrisk Forening har arrangert for psykiatere og utdanningskandidater. Kursene har fått meget god evaluering, og forfatterne er blitt oppfordret til å samle stoffet og gi det ut i bokform.

Det er så utvilsomt behov for en lærebok i biologisk psykiatri. Innenfor internasjonal forskning har det i de senere år skjedd mye på dette området. I Norge har biologisk psykiatri stått relativt svakt i motsetning til i våre naboland. Til gjengjeld har vi i Norge hatt en sterk psykodynamisk tradisjon.

Ulrik Malt, Dag Årsland og Anders Lund er redaktører av boken. De øvrige bidragsytere er Svein Blomhoff, Ole Georg Munkvold, Tor Helge Notland, Birgitte Boye, Håvard Bentsen, Eva Albertsen Malt, Ivar Reinvang og Kjetil Sundet. Boken er tilegnet professor dr. med Odd Lingjærde i anledning av hans 70-årsdag. Lingjærde er vår nestor innenfor biologisk psykiatri. Han har for øvrig selv skrevet det største kapitlet i boken, nemlig en oversikt over biologiske forhold ved de vanligste psykiske lidelser, et meget instruktivt kapittel hvor han samler vår nåværende viten på området.

Av innholdet i boken kan nevnes kapitler med overskrifter som atferdsgenetikk, hjernen og grunnleggende atferd, cellulære funksjoner og psykopatologi, nevrokjemisk transmisjon og psykiske lidelser, undersøkelsesmetoder innen biologisk psykiatri, nevropsykiatriske syndromer og psykiatriske aspekter ved fysiske skader, medikamentell behandling av psykiske lidelser, andre biologisk funderte behandlingsformer og prinsipper for psykoedukativ behandling.

Målgruppen for boken er primært leger, men den kan også med utbytte leses av kliniske psykologer og andre faggrupper som vil sette seg mer inn i biologisk psykiatri.

Boken er meget instruktiv og gir en bred og helt nødvendig innføring i dagens biologiske psykiatri. Det er viktig at vi her hjemme kan få påbegynt mer forskning innenfor den biologiske psykiatri og at norske leger får oppdatert seg på de nyvinninger som har kommet innenfor dette feltet. For leger som skal skrive ut medisiner, er det for eksempel helt nødvendig med kunnskap om sammenhengen mellom hjernens biologi og psykiske lidelser.

De tre redaktørene med Ulrik Malt i spissen skal krediteres for initiativet til å lage boken. Det er et grundig arbeid med stoffet gjennom flere kurs som ligger bak samlingen av artikler. Boken bør være obligatorisk lesing for alle psykiatere som har behov for å oppdatere seg på området. Boken som er vel gjennomarbeidet, skjemmes av enkelte skrivefeil og noen direkte feil i innholdet. F. eks. sies det på side 206: ”Inndelingen er ikke lenger relevant med innføringen av de nyere antidepressive medikamentene.” Her skulle det stått: ”Inndelingen er ikke lenger relevant med innføringen av de nyere antipsykotiske medikamentene.” Den samme feilen står på side 209.

Forfatterne har i sin fremstilling om biologisk psykiatri ingen brodd mot psykoterapien, men fremhever tvert imot stadig psykoterapi som en nødvendig behandling i tillegg til den farmakologiske terapi. Dette er prisverdig. Det er mitt håp at vi i årene fremover ikke får den sterke polarisering mellom psykodynamisk og biologisk psykiatri, men makter å ta vare på den rike psykoterapeutiske tradisjonen vi har hatt i vårt land, samtidig som vi lærer oss alt det nye som har skjedd innenfor hjernens biologi. Det er i psykiatrien ikke spørsmål om biologi eller psykologi, men å ha evnen til å ta vare på helhetsperspektivet.

Boken anbefales.

Atle Roness

Psykiatrisk klinikk

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler