Utdanningsstøtten til primærleger utvides

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Tilskudd til videre- og etterutdanning av primærleger er fra 2000 utvidet til å omfatte også Sogn og Fjordane. Det kan i tillegg gis tilskudd til opplæring i samisk språk.

  Artikkel

  Sosial- og helsedepartementet har for 2000 gitt Den norske lægeforening fortsatt tilsagn om statlig tilskudd til videre- og etterutdanning av primærleger i Nord-Trøndelag og Nord-Norge med unntak av Tromsø kommune. Fra 2000 er ordningen utvidet til også å omfatte Sogn og Fjordane. Tilskuddet er et av flere statlige virkemidler som skal bidra til å øke stabiliteten i primærlegetjenesten.

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til at leger i utkantkommuner tar videre- og etterutdanning. Tilskuddet skal bidra til å redusere distriktsulempene med større reise- og oppholdsutgifter og økt tidsbruk til reise for leger i utkantkommuner som ønsker å delta i videre- og etterutdanningsopplegg. Gjennomføring av videre- og etterutdanning forventes å bidra til fagutvikling og oppbygging av faglig nettverk. Oppstart av spesialistutdanning forventes å ha en stabiliserende effekt gjennom at leger som begynner utdanningen blir bofast i kommunen til utdanningen er gjennomført. Tilskuddsordningen omfatter tre tiltak:

  Støtte til deltakelse ved kurs/konferanser

  Støtte til deltakelse ved kurs/konferanser

  Støtten gis som påbygning til støtten fra Legeforeningens Utdanningsfond II og samordnes med støtten fra dette fondet. Påbyggingen innebærer at det gis refusjon for kursavgifter, at statens satser og regler for refusjon av reise- og oppholdsutgifter gjelder samt at tilskudd i forbindelse med kurs/kongresser i utlandet refunderes med inntil 15 000 kroner i året.

  Støtte til deltakelse i veiledningsgrupper

  Støtte til deltakelse i veiledningsgrupper

  Støtten omfatter reise- og oppholdsutgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper samt refusjon av veiledningsavgift. I forhold til 1999 er ordningen utvidet til å gjelde Finnmark og Nord-Troms, foruten Sogn og Fjordane.

  Støtte til opplæring i samisk språk

  Støtte til opplæring i samisk språk

  Støtte til opplæring i samisk språk kan gis til søkere i de fire nordligste fylkene. På særskilt søknadsskjema er gitt en oversikt over de ulike undervisningstilbudene. Søkere kan få dekket kursavgift samt reise- og diettgodtgjørelse.

  Vi gjør spesielt oppmerksom på at støttetiltakene er begrenset til leger i fast stilling eller med kommunal driftsavtale. For alle tre tiltakene er det utarbeidet særskilte skjemaer med detaljerte retningslinjer. Skjemaene kan fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat, Økonomiavdelingen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Skjemaer med retningslinjer kan også lastes ned fra Legeforeningens hjemmeside på Internett: www.legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media