Fastlegeordningen utsettes

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens president meddelte statsråden at Legeforeningen ikke vil kunne gjennomføre sin organisasjonspolitiske prosess innen de fastsatte tidsfrister med de forsinkelser som har inntrådt i forhandlingsprosessen. Årsaken er blant annet at Stortingsbehandlingen ble forsinket som følge av regjeringsskiftet. Inntektsoppgjørene har komplisert situasjonen ytterligere. Saken er sammensatt og komplisert og krever en fullverdig og samvittighetsfull organisatorisk behandling i Legeforeningen. Dette vil ikke bli mulig innen de opprinnelige tidsfrister. - Det viktigste for Legeforeningen er at vi får tilstrekkelig med tid til å forhandle frem avtalene som våre medlemmer skal ta stilling til, sier president Hans Petter Aarseth.

Disse forsinkelsene gjør det sannsynlig med en utsettelse av iverksettelsestidspunktet til 1.6. 2001.

– Dette er ikke gunstig, men ettersom prosessen ikke har kommet på langt nær så langt som den var planlagt, er det nødvendig, sier Hans Kristian Bakke, visepresident i Legeforeningen og leder i Alment praktiserende lægers forening. Han mener utsettelsen er nødvendig for å få den tiden man trenger til å forhandle og gjennomføre en intern beslutningsprosess i Legeforeningen. Men han understreker at det er viktig å få en legevaktsavtale klar så fort som mulig.

Avtaler som skal forhandles

Det er tre avtaler som skal forhandles. Disse er Statsavtalen som regulerer det sentrale forholdet mellom Legeforeningen og Staten. Partene i denne er Staten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo på den ene siden og Legeforeningen på den andre. Den andre avtalen, Den sentrale rammeavtalen, skal regulere allmennlegepraksis i kommunene under fastlegeordningen. Denne skal inngås mellom KS og Legeforeningen.

En tredje avtale, Den sentrale forbundsvise særavtalen, skal regulere forholdene for ansatte leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten og skal også inngås mellom Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund.

Når disse avtalene er forhandlet frem og behandlet i Legeforeningens landsstyre, vil de individuelle forhandlingene mellom leger og kommunene kunne finne sted.

Anbefalte artikler