Lettere medisinsk kompendium

Artikkel

Dette lille heftet er et supplement til 15. utgave av Nordisk kompendium (anmeldt i Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2286 – 7). Boken henvender seg altså til studenter, leger i utdanningsstillinger og ferdige spesialister. Vanskelighetsgraden er, ifølge forfatterne, justert i forhold til nyutdannede leger. Boken er ment som et verktøy i kontroll av om man har fått med seg sentrale temaer og poeng i hovedverket. Alle spørsmål skal derfor kunne besvares etter å ha lest Medicinsk kompendium fra perm til perm.

Som enkeltverk ville jeg ikke kjøpt heftet, men dersom studenter har investert i hovedverket, kan det være nyttig. Multiple choice krever absolutte svar, mens det er mer rom for diskusjon og tvil i vår kliniske hverdag. Å bruke heftet til selvstudium gir derfor falsk trygghet, men det egner seg godt som grunnlag for kollokvier.

Bjørn Bendz

Medisinsk divisjon

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler