God norsk lærebok i barnekirurgi

Artikkel

Boken er den første norske lære- og oppslagsbok i barnekirurgi. Den er ment å være en lærebok for studenter, leger og helsepersonell som arbeider med barn.

Boken er bygd opp med i alt ti kapitler. Første del tar for seg de spesielle fysiologiske forhold i nyfødtperioden, deretter beskrives den pre-, per- og postoperative behandling. Fosterdiagnostikk nevnes, hvoretter forfatterne tar for seg nyfødtkirurgi som deles inn i de ikke-synlige og synlige tilstander. Det er egne kapitler for gastroenterologi, urologi og behandlingen av solide svulster hos barn. Avsluttende kapittel omhandler traumer. Boken har med dette fått en fin oppbygning og gir en god innføring i barnekirurgien. Et særpreg er forfatternes gode tegninger og fine fargebilder.

I kapitlet om urologi viser forfatterne sin store erfaring innen dette emnet, spesielt er avsnittet om blæredysfunksjoner godt skrevet, men kanskje noe omfattende. Urethraklaffer burde nok vært omtalt under kapitlet om obstruksjoner i urinveiene. Når det gjelder beskrivelse av den operative behandling av barnekirurgiske tilstander, får man her flere gode råd bygd på forfatternes egne erfaringer. For en barnekirurg under utdanning anbefales dog en mer detaljert tekst når det gjelder den operative behandlingen.

Enkelte opplysninger i forordet er dessverre feil og man savner viktige tilstander omtalt under thorax-delen, som for eksempel lungemalformasjoner. I kapitlet om traumatologi har man utelatt å nevne nyere behandlingsalternativer ved femurfraktur, som ekstern fiksasjon og bruk av fleksible margnagler. Ved bukskader og mistanke om blødning gjøres det i dag svært sjelden peritoneal lavage hos barn.

Det er kjærkomment med en norsk lærebok i barnekirurgi. Boken er godt skrevet, lettlest og gir en god generell innføring i faget. Den er preget av forfatternes brede erfaring. Barnekirurgi er en bok jeg varmt kan anbefale til medisinstudenter, leger under utdanning innen barnekirurgi og helsepersonell med særskilt interesse for faget.

Borger Loe

Barnekirurgisk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler