Notiser

Tore Kristian Kvien,, Ellen Juul Andersen, Om forfatterne
Artikkel

Reisestipend

Nycomed Pharmas Reisestipend 2000 tildeles leger som ønsker støtte til reiser innen områdene revmatologi, idrettsmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering. Leger i stipendiatstillinger og assistentleger prioriteres. Stipendiene tildeles etter en faglig vurdering av innkomne søknader, og det blir lagt vekt på kvaliteten av de innsendte forskningsarbeider og om kandidatene skal presentere egne forskningsresultater.

  • For 2000 forelå 50 000 kroner til fordeling. Det var 12 søkere og stipend ble tildelt:

  • Karin M. Hjelle, Bergen

  • Gunhild Lien, Oslo

  • Anne Marit G. Selvaag, Oslo

  • Ragnhild Ørstavik, Oslo

  • Elisabeth Peen, Bergen

  • Till Uhlig, Oslo

  • Asbjørn Årøen, Oslo

Flunitrazepam

Flunitrazepampreparater som Rohypnol er omklassifisert fra reseptgruppe B til reseptgruppe A. A-resepter registreres i et særskilt register i Statens helsetilsyn og omklassifiseringen vil gi bedre mulighet for kontroll av den legale forskrivningen og vil gjøre forfalskning av resepter vanskeligere. Sosial- og helsedepartementet håper at tiltaket vil bidra til å redusere overdosedødsfallene.

Plump reklame

Da legene ved Psykiatrisk poliklinikk ved Oppland sentralsykehus åpnet brevet fra Pharmacia & Upjohn fant de ti Flax-lodd og en liten brosjyre for et preparat. Legene så på dette som uredelig markedsføring. De returnerte loddene og klaget saken inn for Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon. Klagen begrunnes med at man kun fikk tilsendt en minimal folder med sparsom informasjon om preparatet og at dette strider mot legemiddelindustriens forskrift for reklame for legemidler. Firmaet hevder at hensikten var å bli lagt merke til, slik at informasjon skulle få oppmerksomhet.

– Uforskammet og fornærmende. Det sier noe om firmaets syn på legers integritet, mener president Hans Petter Aarseth.

Fastlegearbeidet i Finnmark

Vel 70 personer møtte opp på et møte om fastlegeordningen i Alta i mars. Møtet avdekket at kommunene i Finnmark er på svært ulike stadier i forberedelsene til fastlegeordningen. – Konferansen var viktig for å bevisstgjøre kommunene på de oppgavene de står foran, og for å trekke inn legene i arbeidet, mener leder av Finnmark legeforening Frode Øvrejord. Øvrejord tok opp spørsmålet om ordninger for tilbakebetaling og avskrivning av studielån for leger i Finnmark. Han mener at det må ytterligere forbedringer til på dette området før legene vil velge å etablere seg fast i fylket.

Klistremerker mot innbrudd

På initiativ fra Bamble legeråd er det produsert klistremerker med påskriften: Her oppbevares ikke kontanter eller rusgivende medikamenter. Klistremerkene kan bestilles fra Informasjonsavdelingen i Legeforeningen på telefon 23 10 91 74 eller e-post informasjon@legeforeningen.no

Ekstraordinært landsstyremøte

Onsdag 7. juni 2000 blir det ekstraordinært landsstyremøte. På møtet legges resultatet av forhandlingene mellom Legeforeningen, staten og Kommunenes Sentralforbund om fastlegeordningen frem til avstemning.

Anbefalte artikler