Samarbeidsformer i spesialistutdanningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Spesialitetsrådet nedsatte sommeren 1998 et arbeidsutvalg som skulle beskrive viktige endringer som har skjedd ved sykehusene de siste ti årene, for eksempel økt spesialisering og funksjonsfordeling, og vurdere konsekvensene slike endringer ville ha for spesialistutdanningen.

Prinsipper for samarbeidsavtaler

Målet med samarbeidsavtaler er å få en bedre og smidigere spesialistutdanning. De samarbeidsavtaler som opprettes, skal skje på grunnlag av utdanningskandidatenes utdanningsbehov og under hensyntaken til deres livssituasjon. Dette innebærer at kollektive samarbeidsavtaler bare kan inngås mellom institusjoner som ligger innenfor sosialt og geografisk akseptable avstander. Alle samarbeidsavtaler skal ta utgangspunkt i godkjente utdanningsstillinger ved avdelingene. Det må være mulig for den enkelte utdanningskandidat å få et individuelt utdanningsløp.

Kriterier for kollektive samarbeidsavtaler

Eksisterende samarbeidsavtaler må fremgå av utlysingsteksten til utdanningsstillingen. Avtalen må være utarbeidet og underskrevet av arbeidsgiver(e) og utdanningskandidatenes tillitsvalgte. Avtalen må være vurdert og godkjent av spesialitetskomiteen i fagområdet og arbeidet må foregå i godkjente utdanningsstillinger. Arbeidet må være lønnet. Spesialistreglenes bestemmelser om veiledning, utdanningsutvalg, godkjenning og overvåking av utdanningsavdelingene må oppfylles. Det må foreligge en individuell plan for utdanningen også ved arbeid ved samarbeidende avdeling. Øvrige samarbeidsavtaler kan i tillegg inngås på individuelt grunnlag.

Kriterier for individuelle samarbeidsavtaler

Avtalen må være frivillig for utdanningskandidaten og må gjelde for en begrenset tid. Den må være utarbeidet og underskrevet av kandidaten, hennes eller hans tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Dokumentet Samarbeidsformer i spesialistutdanningen oversendes Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling til orientering slik at det gjøres kjent hva som er Legeforeningens holdninger til samarbeidsordninger for en bedre og smidigere spesialistutdanning.

Legeforeningens tillitsvalgte og spesialitetskomiteene informeres ved brev om forutsetninger for samarbeidsordninger.

Anbefalte artikler