Kunnskap om ledelse for leger

Artikkel

De svenske forfatterne, henholdsvis sivilingeniør/ samfunnsviter og økonomisk historiker, har begge utstrakt erfaring med organisasjonsarbeid og endringsprosesser både fra privat og offentlig virksomhet. Målgruppen for boken er leger. Hensikten med boken er, med enkle eksempler fra en hverdag i sterk endring som alle sykehusleger kjenner, å stimulere yrkesgruppen til å ta tak i et felt som den lenge har forsømt: ledelse.

Boken er i et greit papirformat, lett å bringe med seg, er oversiktlig i oppbygning og layout og inneholder kunstneriske illustrasjoner og oversikter som bryter tendensen til monotoni. Kapitlene er logisk oppbygd, med velkjente eksempler fra hverdagen, fulgt av vurderinger av årsaksforhold og løsninger, forslag til læring og forbedring for den enkelte leder både på et overordnet organisatorisk plan så vel som på et individuelt plan. Og leder, det er jo alle på sin måte i helsevesenet. Boken avsluttes med en oversikt over enkle verktøy som kan brukes til egen og avdelingens forbedringsarbeid. Denne delen blir nok noe for overfladisk og springende hvis man ikke er kjent med organisasjons- og forbedringsverktøy fra før.

Direktør Knut Schrøder ved RiTø har skrevet et kort forord. Forfatterne makter på liten plass å gi anmelderen mange déjã vu-opplevelser i beskrivelser av de dilemmaer og paradokser endringsvillige medarbeidere kan komme ut for i de klassiske sykehushierarkiene. I et helsevesen som bombarderes med økonomiske, medisinsk-tekniske, organisatoriske og demokratiske endringer, beskrives det hvordan avdelingens fremdrift og utvikling lett kan settes på spill av ledere som ikke innser at endringsvilje, -behov og teamdeltakelse ikke er trusler, men nødvendige verktøy for å overleve. Særlig vil nok mange reagere på de destruktive mytene, syndebukk-tenkningen og savnet av dialog som eksisterer mange steder.

Forfatterne angir nettopp som noe av sin intensjon med boken å få leger til å reagere, å få dem til å innse at det bare er ved å ta til seg nødvendig kunnskap og motivasjon omkring ledelse at yrkesgruppen kan gjenerobre noe av den viktige posisjonen den har hatt, og burde ha, i helsevesenet.

Denne boken er enkel å lese. Den aksentuerer på en grei måte de problemene legene står overfor mht. ledelse i helsevesenet i dag og sannsynligvis i fremtiden, og burde få mange til å reagere og ønske å rette på tingenes tilstand. Boken kan anbefales som en vekker i så måte, som motivasjon for å gå videre med studier på de viktige områdene organisasjons- og samfunnskunnskap for å forbedre egen ledelse.

Rolf Kirschner

Kvinneklinikken

Sentralsykehuset i Akershus

Anbefalte artikler