Bli bedre i etisk argumentasjon

Artikkel

Forfatteren henvender seg til alle som søker en etisk argumentasjon som er klar og informert. Dette gjelder formodentlig svært mange leger. For læresteder i etikk bør boken være til spesiell nytte i studentkurs i medisin (og andre fag). En stor del av eksemplene er fra medisinske problemstillinger. Dette er en studiebok med vektlegging av egeninnsats i drøfting av eksempler, som også gjennomgås. Men den kan også med stort utbytte leses mer som en tekst.

Forfatterens hovedanliggende er tre viktige sider ved kritisk resonnement – evnen til å forstå og å evaluere etiske argumenter, evnen til å ta godt begrunnede etiske avgjørelser og evnen til å være rettferdig, «fair». For å mestre disse sidene ved etisk argumentasjon trengs visse ferdigheter – for eksempel å kunne gjenkjenne begrunnelser, konklusjoner og skjulte antakelser og premisser, å trekke konklusjoner, vurdere bevis, evaluere uttalelser og prinsipper, og å analysere ord, uttrykk og begreper.

Det er slike ferdigheter boken tar sikte på å øve opp. Korte og godt poengterte innføringer i temaene gis. Hovedvekten ligger på øvelser i ferdighetene gjennom bokens mange eksempler, som drøftes kritisk, og deretter bruk av ferdighetene på egne problemstillinger.

Den største delen (de tre første og største kapitlene) tar nettopp for seg analyse og evaluering av etisk argumentasjon. Det er også egne kapitler om beslutningsprosessen, moralteorier, moralske prinsipper og begreper, om betydningen av «fairness» og om følelsenes rolle i etisk argumentasjon.

Innholdet virker svært relevant, og boken var derfor spennende å lese. Fremstillingen er klar og oversiktlig og stort sett lettlest. Boken anbefales spesielt til kolleger som deltar aktivt i etisk argumentasjon. De vil få aha-opplevelser og bedre forståelse og ferdigheter i etisk debatt.

Jaran Apold

Senter for medisinsk genetikk

og molekylærmedisin

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler