Magnetisk resonans – forkortinger og ordforklaringer

Pål Rasmus Njølstad, Karen Rosendahl, Lars Ersland Om forfatterne
Artikkel
attenuasjon: Basis for kontrasten som sees på bilder fra CT-undersøkelser (og ikke MR)
B0: Statisk magnetfelt (main magnetic field)
CE: Kontrastforsterket MR-opptak (contrast enhanced)
cine-MR: Stillbilder satt sammen for å lage inntrykk av bevegelse (film)
EPI: Ultrahurtig opptaksteknikk av gradientekko (echo planar imaging)
flippvinkel: Vinkel mellom nettomagnetisme og z-retning
gradientekko: MR-opptaksteknikk der ekko genereres av gradientspolene alene
gradientspole: Spoler orientert i magnetens x-, y- og z-retning, skaper ett lokalt kontrollerbart magnetfelt overlagret B0
IR: MR-opptaksteknikk (inversion recovery)
larmorfrekvens: Presesjonsfrekvens, resonansfrekvens
larmorlikning: Presesjonens rotasjonsfrekvens bestemt av forhold mellom en gyromagnetisk konstant og styrken til det ytre magnetfeltet
MR: Magnetisk resonanstomografi, bildefremstilling vha. magnetisk resonans. Brukes også om selve fenomenet magnetisk resonans
MRA: Magnetisk resonansangiografi
MRI: MR-bildedanning (magnetic resonance imaging), brukes internasjonalt, men ikke i Norge
MRS: Magnetisk resonansspektroskopi, kjemisk analyse vha. MR
MT: Kontrastmekanisme i MR-opptak (magnetisation transfer)
NMR: Kjernemagnetisk resonans (nuclear magnetic resonance), brukes ikke i Norge lenger
PC: Fasekontrast (phase contrast), signalvariasjon i væskestrøm forårsaket av faseendringer, MRA-teknikk utnytter dette fenomenet
piksel: Minste bildeelement i et digitalt bilde
presesjon: Magnetiseringsvektorens rotasjon i et magnetfelt
RF: Radiofrekvens, radiosignalers frekvens
RF-spole: Radioantenne, sender ut RF-pulser, og mottar RF-signal fra spinn under relaksasjonsprosessen
signal: Angivelse for kontrasten som sees på bilder fra MR-undersøkelser (og ikke CT)
signalintensitet: Energien målt per tid og volum, ved MR-signalet målt i en gitt voksel
spinnekko: MR-opptaksteknikk der ekko genereres av en 180˚ radiopuls
T: Tesla, enhet for å oppgi magnetfeltets styrke
T1-relaksasjon: Frigjøring av radiobølger ved magnetiseringsvektorens retur til likevekt (T1 er en vevsegenskap)
T1-vektet bilde: Bilde der gråtonene er bestemt av forskjellen i T1-relaksasjon mellom vevene
T2-relaksasjon: Tidsparameter for hvor fort nettomagnetismen i x-y-planet forsvinner etter en radiobølgepuls
T2-vektet bilde: Bilde der gråtonene er bestemt av forskjellen i T2-relaksasjon mellom vevene
TE: Ekkotid (echo time), tiden fra første RF-puls til ekko
Tl1: Tidsparameter for hvor fort det reduserte overskuddet av parallelle protoner gjenoppbygges etter radiobølgepuls
TR: Repetisjonstid (repetitive time), tiden mellom to 90˚ RF-pulser
turbospinnekko: Hurtig spinnekkoteknikk der man genererer flere ekko per TR
voksel: Tredimensjonalt volumelement i vev, som gir opphav til signalintensitet i en piksel

Anbefalte artikler