Vern for eldre-tiltak i Oslo kommune

Bente Larsgaard Om forfatteren
Artikkel

Oslo kommune har etablert Vern for eldre-tilbud som dekker alle bydelene i Oslo. Tre Vern for eldre-kontorer er etablert i bydelene Lambertseter, Grorud og Uranienborg-Majorstuen. Hvert kontor har tre konsulenter og en fagkoordinator som er ansvarlig for kontorenes virksomhet. I teamet inngår: sosionomer, sykepleiere, vernepleier – med forskjellig spesialkompetanse og bred erfaring.

  • Målsettingen er å:

  • – Forebygge overgrep mot eldre i deres hjem

  • – Forebygge overgrep mot eldre i institusjon

  • – Bidra med informasjon, kunnskap og kompetanse til alle instanser som kommer i kontakt med eldre og deres pårørende

Overgrep brukes gjerne som en samlebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som krenker et menneske og kan defineres som følgende: Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatt handling eller mangel på riktige handlinger som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person (Action on elder abuse). Overgrepsformen kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk eller strukturell. I noen sammenhenger blir eldre utsatt for flere overgrepsformer.

Problemet henger ofte sammen med familiekonflikter og kan ta mange former. Erfaringer viser at 3 – 4 % av de eldre rammes av en eller flere former for overgrep. Overgrep mot eldre har altså vist seg å være et vanlig, men skjult problem som skjer i det private liv og i institusjon fra personer som står vedkommende nær: ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, venner, hjelpepersonell eller andre som står den eldre nær. I institusjon kan også andre beboere stå bak overgrep.

Den som ønsker det kan kontakte Vern for eldre-kontoret; den som utsettes for overgrep, familie, venner, noen i hjelpeapparatet eller andre slik at den som utsettes for overgrep kan få hjelp eller at vi kan gi råd til den som vet om andre som er utsatt for dette. Vårt telefonnummer er 22 29 48 16.

Heftet Overgrep mot eldre kan bestilles fra: Bestillingsnummer: I-0964 B, Statens Trykksaksekspedisjon, Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo, faks 22 24 27 86.

Vern for eldre kan bidra med ulike former for hjelp:

Komme den/de hjelptrengende i møte, medvirke til innsikt og gi hjelp i forandringsprosess, bidra til kriseintervenering, gi råd og veiledning, informasjons- og kunnskapsformidling gjennom følgende: rask hjelp, oppsøkende tiltak, lett tilgjengelighet, støtte, trygghet og flerfaglig samarbeid.

Anbefalte artikler