Les mer om ...

Artikkel

Koronarkirurgi…

En analyse av 5658 koronaropererte pasienter ved Hjertesenteret i Oslo i perioden 1989-98 viser at stadig eldre og dårligere pasienter er blitt operert uten økning i komplikasjonsfrekvensen. Den gjennomsnittlige perioperative dødeligheten var kun 0,4%.

Gode nyheter om koronarkirurgi

Koronarkirurgi ved Hjertesenteret i Oslo 1989 – 98

…og koronarstråling?

Intravaskulær strålebehandling utprøves for å motvirke restenose etter koronar angioplastikk.

Stråler – bare et kreftspørsmål?

Kan strålebehandling redusere frekvensen av restenose etter koronar angioplastikk?

Voldsskader

Data fra Drammen, Stavanger, Trondheim og Harstad viser at det forekommer omtrent fire voldsskader som fører til legebesøk per 1000 innbyggere årlig. Hver sjette skade førte til sykehusinnleggelse, og to av tre voldsskader skjedde i helgen.

En oppfølging av 1451 voldsofre i Århus viser at 15% hadde vedvarende smerter to år senere, og to av fem angav at de ofte eller av og til hadde tanker om voldsepisoden.

Voldsskader

Voldsskader i Norge – en analyse av data fra personskaderegisteret

Voldens senfølger set fra offerets synsvinkel

Endoftalmitt

Endolftalmitt er en sjelden, men alvorlig komplikasjon etter intraokulær kirurgi og perforasjonsskade. 34 pasienter fra Haukeland Sykehus presenteres.

Endoftalmitt

Sjekkliste ved hjerteinfarkt

Innføringen av en sjekkliste for pasienter med akutt hjerteinfarkt ved Nordland sentralsykehus resulterte ikke i raskere iverksetting av trombolytisk behandling eller at flere fikk slik behandling.

Sjekkliste ved behandling av akutt hjerteinfarkt med trombolytika og andre medikamenter

Sykestuene

En analyse av 414 sykestueinnleggelser i Nordkapp viser at den typiske pasient er en eldre person med hjerte- og karsykdom eller sykdom i bevegelsesapparatet, ofte etter skade. Kan og bør sykestuefunksjonene ivaretas i fremtidens sykehjem?

Sykestuene

Bruken av sykestueplassene i Nordkapp

Sykestuemodellen, nøkkel til bedre samhandling i helsetjenesten – la sykestuene leve!

Rehabilitering i sykehjem

Tverrfaglig rehabilitering i sykehjem av 146 pasienter førte til bedret mobilitet og redusert behov for hjemmehjelp, mens mentale funksjoner og forbruk av hjemmesykepleietjenester var uendret.

Medisinsk rehabilitering i sykehjem – effekt på funksjon og forbruk av tjenester

Fastlegeordningen

Sosialkomiteens innstilling om fastlegeordningen oppfattes som positiv av Legeforeningen.

– Positiv innstilling om fastlegeordningen

Anbefalte artikler