Legevaktordning i to nivåer for Oslo?

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsgruppen som har utredet saken, foreslår at ordningen skal organiseres i to nivåer; et akuttmedisinsk nivå for hele byen og en legevaktsentral på allmennmedisinsk nivå som skal være sektorbasert. Det foreslås å opprette fire vaktbaser med to leger hver som knyttes til sektorsykehusene. En av basene skal være døgnåpen.

– Vi foreslår at sykehusenes sektorinndeling endres noe slik at vaktdistriktene blir mer ensartet med tanke på geografi og andel av befolkningen de skal dekke, sier Kari Bjørneboe, bydelsoverlege i Østensjø bydel og leder av arbeidsgruppen. Gruppen er opprettet i forbindelse med et større prosjekt som har utredet ulike problemstillinger ved innføring av fastlegeordningen i Oslo.

– Leger har meldt om økt arbeidsmengde, større oppmerksomhet fra mediene, store forventninger fra publikum og et økonomisk utbytte som ikke har stått i forhold til innsatsen, sier Bjørneboe. Disse utfordringene har arbeidsgruppen tatt hensyn til i forslaget.

Kari Bjørneboe

Lege første kontakt

Terskelen for å få hjemmebesøk av lege skal heves betraktelig. Planen er at en lege i større grad skal ta seg av den første kontakten mellom pasient og legevakt. – Vi tror at mange kan bli beroliget av å få snakke med en lege, mens andre kan transporteres til legevaktbasen, sier Bjørneboe. Hun mener at telefonkontakt med en lege kan resultere i at pasienten venter til neste dag med legebesøket og oppsøker sin egen lege i stedet. Fastlegene må imidlertid sette av et visst antall timer om formiddagen til å ta seg av pasienter som i løpet av kvelden eller natten har vært i kontakt med legevakten. Dersom pasienten ikke får time hos sin faste lege dagen etter, kan han kontakte legevakten på nytt.

Kari Bjørneboe sier at mange leger kom med innspill omkring den praktiske organiseringen da hun la frem ordningen for byens allmennleger, men nesten ingen var kritiske til hovedpunktene i skissen. De fleste mente at nyordningen ville bli et faglig løft fordi de får kolleger og annet helsepersonell å forholde seg til også når de har legevakt. At de skal slippe unødvendige hjemmebesøk til pasienter som godt kan vente til dagen etter, kan også gjøre legevaktarbeid mer attraktivt.

Plan på høring

– Det er usikkert om planen kan gjennomføres allerede fra årsskiftet, men vi kan likevel begynne med den nye sektororganiseringen, mener Bjørneboe. Hun påpeker også at det ikke nødvendigvis bør være store lokaler og mye utstyr for at vaktbasene skal kunne fungere.

– I den nye ordningen vil det bli behov for leger som kan fylle flere roller. Leger som synes at det er slitsomt å kjøre legevakt, kan jobbe som telefonvakter eller med kvalitetssikringsarbeid knyttet til vaktbasen, sier Bjørneboe. Hun mener at dette kan være med på å gjøre legevakt mer attraktivt enn det er i dag.

Byrådsavdeling for eldre og bydelene skal fremme saken om ny legevaktordning for bystyret og har fått arbeidsgruppens forslag. Deretter skal saken på høring i bydelene.

Anbefalte artikler