Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Barne- og ungdompspsykiatrisk poliklinikk, Sentrum, Haukeland Sykehus, i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri med tjenesteområde barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Godkjenningen er midlertidig for tre år og evalueres før eventuell ansøkning om videre godkjenning. Godkjenningen gjelder fra 11.1. 2000.

Eventuelle utdanningskandidater som tjenestegjør i assistentlegestillingene må søke særskilt om godkjenning.

Psykiatrisk senter for Asker og Bærum for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gjelder for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjon/liaisontjeneste. Godkjenningen gjelder fra 11.1. 2000.

Åstveit distriktspsykiatriske senter som utdanningsinstitusjon for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri med tjenesteområdet åpen allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene oppfølging over tid av utskrevne pasienter med kroniske lidelser, alderspsykiatri og tilsyn med bo- og rehabiliteringssentre. Godkjenningen er midlertidig for to år og evalueres før eventuell ansøkning om videre godkjenning. Godkjenningen gjelder fra 11.01.2000.

Eventuelle utdanningskandidater som per i dag tjenestegjør i assistentlegestillinger, må søke særskilt om godkjenning av tjenesten.

Et samarbeid mellom de psykiatriske enhetene Psykiatrisk klinikk, Avdeling Tønsberg og Avdeling Granli (Sem), Tønsberg psykiatriske senter, Furubakken psykiatriske senter, Preståsen psykiatriske senter og Nordre Vestfold psykiatriske senter for hele hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Det er en fire års godkjenning.

Det forutsettes tilstrekkelig bredde i rotasjonen og lagt inn maksimum- og minimumstider i det enkelte erfaringsområdet. Avtalen må også være avklart med tillitsvalgte. Godkjenningen gjelder fra 26.5. 1999.

Redusert godkjenning

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at tellende verdi av tjeneste ved Lungeavdelingen, Rikshospitalet, reduseres fra tre år av hovedutdanningen i lungesykdommer til ett og et halvt år.

Lungeavdelingen, Rikshospitalet godkjennes som gruppe I-institusjon med tjeneste tellende for inntil ett og et halvt år i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer. Utdanningskandidater tiltrådt før ved-

takets ikrafttreden omfattes ikke av vedtaket.

Ikrafttreden fra 9.2. 2000.

Anbefalte artikler