Endringer i takster fra 1. 2. 2000

Forhandlingsavdelingen Om forfatteren
Artikkel

De økte egenandelene innebærer at pasientene samlet må betale ca. 60 millioner kroner mer for legehjelp. Legeforeningen har sterkt frarådet Stortinget å øke egenandeler for å redusere statens utgifter midt i en periode med avtalefestede honorartakster. Dette fordi vedtaket fører til at honorarene må endres, noe som får utilsiktede virkninger både faglig og økonomisk. Det medfører at Legeforeningen i de ordinære forhandlingene må sørge for å reparere skadene i takstsystemet, noe som igjen bidrar til at det blir mindre beløp til andre prioriterte formål.

Dette har skjedd flere år på rad, og ført til ubalanse i takstsystemet som heller ikke har fått nødvendig fornyelse. Legeforeningens krav om at økte egenandeler skulle avregnes mot reduksjon i driftstilskuddene ville motvirket slik ubalanse i takstene, men staten har ikke ønsket denne løsningen.

Honorartakster fra 1. 2. 2000

 • Takst 2ad økes til kr 110

 • Takst 217cøkes til kr 110

 • Takst 507creduseres til kr 119

 • Takst 622bøkes til kr 168

 • Takst 701aøkes til kr 25

 • Takst 705kreduseres til kr 37

 • Takst 706kreduseres til kr 43

 • Takst 709reduseres til kr 110

I følgende takster er det endringer i forholdet mellom refusjoner og egenandel fra 1. februar:

 • Takst 2e-refusjonen reduseres til kr 9 og egenandelen økes til kr 110

 • Takst 3ad-refusjonen reduseres til kr 9 og egenandelen økes til kr 168

 • Takst 3ak-refusjonen reduseres til kr 25 og egenandelen økes til kr 215

 • Takst 12ad-refusjonene reduseres til kr 7 og egenandelen økes til kr 168

 • Takst 12ak-refusjonen reduseres til kr 80 og egenandelen økes til kr 215

 • Takst 621a-refusjonen reduseres til kr 22 og egenandelen økes til kr 16

 • Takst 621b-refusjonen reduseres til kr 162 og egenandelen økes til kr 168

 • Takst 621c-refusjonen reduseres til kr 248 og egenandelen økes til kr 252

 • Takst 621d-refusjonen reduseres til kr 344 og egenandelen økes til kr 336

 • Takst 623a-refusjonen reduseres til kr 12 og egenandelen økes til kr 168

 • Takst 623b-refusjonen reduseres til kr 152 og egenandelen økes til kr 168

 • Takst 701b Refusjon på kr 21 omgjøres til egenandel. Ved repetisjon yter trygden full refusjon.

Takst 701b ovenfor har hittil vært en ren refusjonstakst. For å unngå for store endringer i takstene for øvrig, ble det besluttet å omgjøre taksten til egenandel i likhet med takst 701a. Samtidig har man ønsket å unngå den uheldige konsekvens at spesielle pasientgrupper får en uforholdsmessig stor egenandelsbelastning.

Ingen pasienter skal derfor betale for mer enn én prøveforsendelse, slik at ytterligere prøveforsendelser fortsatt refunderes av trygden. For å kunne gjennomføre endringen rent praktisk, er det tatt inn et nytt takstnummer under takst 701:

 • Takst 701a er som før

 • Takst 701b Taking og innsending av histologisk og cytologisk prøve og prøve av ekskreter og sekreter honorar/egenadel kr 21

 • Takst 701c Taking og innsending av ytterligere histologiske og cytologiske prøver og prøver av ekskreter og sekreter, honorar/refusjon kr 21 (rep)

 • Takst 701d som gjeldende 701c. Merknaden endres ikke.

Sentralstyret har bestemt at Legeforeningen ikke skal trykke opp og distribuere ny normaltariff. Utsendelsen av normaltariff begrenses til én gang i året etter sommerens takstforhandlinger. I tillegg til dette brev gis informasjon om endringene på Internett.

Diverse takster for konsultasjoner, forebyggende helsearbeid, attester m.m.

Etter at staten tok opp en rekke spørsmål om innholdet i den såkalte tilleggsprislisten, har det pågått en intern diskusjon om hvorvidt Legeforeningen skal fortsette å notere og dermed normere tilleggshonorar som leger kan benytte i sin private virksomhet.

I januar vedtok sentralstyret at det ikke skal noteres og sendes ut andre priser enn de som Legeforeningen selv inngår avtale om. «Tilleggsprislisten» med tilhørende plakat vil derfor ikke lenger bli produsert.

Dette endrer ikke den rettslige situasjonen. Leger kan fortsatt ta betalt direkte fra pasient/rekvirent for andre tjenester enn de som omfattes av normaltariffen. Forskjellen er at den enkelte lege nå selv, ut fra sine driftsøkonomiske forutsetninger, må fastsette egne priser. Så lenge prisen ut fra bedriftsøkonomiske betraktninger må ansees rimelig og heller ikke kommer i konflikt med sentralt fastsatte takster, er det tillatt for den enkelte lege selv å lage sin prisliste. Alle leger må imidlertid informere om sine priser ved et oppslag lett synlig på venterommet.

Fra 1. januar 2000 ble L-takstene endret til

 • L10kr 104

 • L15kr 156

 • L20kr 208

 • L25kr 260

 • L35kr 365

 • L45kr 469

 • L90kr 938

 • L180kr 1875

 • L120kr 1250

 • L30kr 313

Legeforeningens brev om takstendringer kom ikke frem til medlemmene før endringene hadde trådt i kraft. Det skyldes tekniske forhold som Legeforeningen ikke rår over og streik blant transportarbeidere. Vi beklager det inntrufne og vil for fremtiden kreve at staten utsetter iverksettelsen og gir oss tilstrekkelig tid til å informere våre medlemmer.

Anbefalte artikler