Nyttig lærebok om kreftkirurgi

Artikkel

Den primære kirurgiske behandlingen er viktig for prognose og livskvalitet hos mange pasienter med kreftsykdommer. Hvordan selve det operative inngrepet planlegges og gjennomføres forutsetter kunnskap, erfaring og ferdigheter. Den foreliggende boken fokuserer på viktige elementer i den sammenheng: den topografiske anatomien og de kirurgiske tilganger for å kunne gjennomføre en adekvat kreftoperasjon.

I 20 kapitler beskrives og illustreres anatomiske strukturer på halsen, mamma og aksiller, i mediastinum og lunger, i mage-tarm- og urogenitaltrakten, inkludert retroperitoneum, kvinnelige og mannlige kjønnsorganer. Illustrasjonene er mange og fokuserer på topografisk anatomi der kliniske og operative poenger understrekes. Både tradisjonelle og nyere laparoskopiske prosedyrer er beskrevet. Hvert kapittel avsluttes med en liten oppsummering der ellers kjente operative komplikasjoner relateres til anatomiske forhold slik de er beskrevet i det aktuelle kapittel. Dette opplever jeg som praktisk nyttig og pedagogisk klokt. Hvert kapittel avsluttes også med egne litteraturreferanser. Referansene synes å være velvalgte, høyst aktuelle og spenner i tid mellom de «historiske» fra like etter århundreskiftet, til de helt ferske fra 1998, noe som skaper innsikt i og forståelse av kreftkirurgien også i et tidsperspektiv.

Teksten er lettlest og velredigert med lite overlapping. Dette på tross av at mange forfattere har bidratt. Redaktørenes solide arbeid for å skape en helhet har i stor grad lyktes. Bokens nytteverdi ville ikke vært den samme uten de mange og særdeles informative illustrasjonene. Bruk av både enklere strektegninger og mer komplette tegninger med delvis fargelegging av de topografisk aktuelle strukturer er gjennomført på en særdeles vellykket måte.

Dette er en lære- og oppslagsbok som mange vil ha nytte av. Noen vil kanskje synes prisen er for høy for egen anskaffelse, men jeg mener dette er en god investering. I motsetning til de tradisjonelle lærebøkene i kirurgi vil innholdet i denne boken beholde sin aktualitet i årevis, og boken vil være et funn for selvstudium i en opplæringsfase. Også for en etablert spesialist vil boken være et godt hjelpemiddel i forberedelse av ulike operative inngrep. For lærere ved universiteter og høyskoler med helsefag vil boken være særdeles nyttig, og boken bør anskaffes til bibliotekene ved alle sykehus som har spesialistutdanning i kirurgi, gynekologi og onkologi. Både leger og andre profesjoner i f.eks. avdeling for patologi og i røntgenavdelinger ville helt sikkert ha stor nytte av å ha denne boken lett tilgjengelig.

Jon Arne Søreide

Kirurgisk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Anbefalte artikler