Implementering av kliniske retningslinjer

Artikkel

Boken henvender seg til alle som er opptatt av implementering av kliniske retningslinjer, særlig til forskere innen feltet. Den kan også gi nyttig informasjon til dem som arbeider med faglig videre- og etterutdanning og kvalitetssikring.

Boken er et resultat av et BIOMED-prosjekt med tittelen Bridging the gap between science and practice: How to change health care provider behaviour through implementing clinical practice guidelines, forkortet CPP. Europeiske forskningsgrupper som studerer implementering av retningslinjer med kontrollerte studier, samarbeidet om felles metodologiske problemer.

Del A skisserer et rammeverk for slike studier og forsøker å definere og klassifisere begrepene. Rammeverket, er inspirert av gruppen Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC).

Del B inneholder tre kapitler om metodologiske emner. Kapitlet om design og statistiske spørsmål ved studier av implementering av kliniske retningslinjer er særlig viktig. Det drøfter fordeler og ulemper ved ulike studiedesign og statistiske forhold ved beregning av utvalgets størrelse og analyser av randomiserte forsøk der enheten ikke er individer, men grupper eller ansamlinger. Verktøy som er utviklet for beregning av utvalgets størrelse i ansamling-randomiserte forsøk presenteres. Økonomisk evaluering av implementeringsstrategier og kvalitative metoder som supplement til en randomisert kontrollert studie er også viet egne kapitler.

Del C omtaler metoder for å identifisere faktorer som kan hindre eller fremme endring av praksis, og verktøy for å planlegge, monitorere og beskrive elementene i en strategi for implementering av retningslinjer i helsetjenesten. Et instrument som er benyttet for å måle helsearbeideres holdninger til retningslinjer beskrives, og en bibliografisk oversikt over forskning om oppfatninger av forhold som kan påvirke implementering presenteres. I et appendiks gis korte omtaler av partnerprosjektene i CPP.

Boken gir viktig innsikt i og referanser til et ganske nytt forskningsfelt, men den preges også av at det er stort behov for erfaringer og videre utvikling på dette området. Den gir ingen resultater fra de ulike europeiske prosjektene, fordi dette ikke ble mulig innen rammen av BIOMED-prosjektet.

Signe Flottorp

Klemetsrud legesenter, Oslo

Anbefalte artikler