Utdrag fra sentralstyrets møte 10.12.1999

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Utredning om turnustjenesten

Sosial- og helsedepartementet skal nedsette en arbeidsgruppe for å utrede turnustjenesten for leger. Sentralstyret oppnevnte Marta Ebbing og Reidar Høifødt som Legeforeningens representanter.

Oppnevning av spesialitetskomiteene

Spesialitetskomiteen i indremedisin har påpekt at samtlige medlemmer ble skiftet ut ved oppnevning av sittende spesialitetskomité. Dette har spesialitetskomiteen opplevd som uheldig og komiteen reiste forslag om supplement til reglene for spesialitetskomiteenes oppnevning. «For å sikre kontinuitet, foretas oppnevning av to års mellomrom med oppnevning av minst tre medlemmer og varamedlemmer.»

Sentralstyret vedtok å ikke iverksette saksbehandling for å endre reglene for spesialitetskomiteenes sammensetting slik spesialitetskomiteen i indremedisin har foreslått.

Legeforeningens valgkomité

I oktober 1999 valgte landsstyret Kåre Reiten som leder av valgkomiteen i neste periode og Bente Kristin Johansen som medlem av valgkomiteen. Hans Petter Næss og Ivar Halvorsen ble begge foreslått som siste medlem. Sentralstyret vedtok å utpeke Ivar Halvorsen til valgkomiteens tredje medlem.

Styrking av utdanningsfondenes økonomi

I møte 16.11. 1999 påla sentralstyret sekretariatet å fremme en sak for sentralstyret til desembermøtet med skisse til alternative strategier for å øke tilførselen av midler til utdanningsfondene.

Sekretariatet skisserte de muligheter som ligger i forhandlingene. Et annet hovedpunkt var vurdering av eventuell ny styringsform for fondene i form av en stiftelse. Andre tiltak som må vurderes videre som ledd i å styrke fondsøkonomien er: Reduksjon av kursutgifter, alternativ til kursutdanning for eksempel bruk av Internett, inntektsbringende kursvirksomhet, industrisponsing, å legge kurskatalogen bare ut på nettet og lånefondet som en mulig bidragsyter ved en omfordeling.

Sentralstyret drøftet også resolusjonen som ble vedtatt på Ylfs årsmøte i Bergen 27.11. 1999, og påla «alle Ylf-medlemmer fra og med 1.1. 2000 ikke å ta et eneste kurs i spesialistutdanningen».

Sentralstyret fattet slikt vedtak: Sentralstyret har som mål at legers videre- og etterutdanning fortsatt skal delfinansieres ved avsetning til fond og tar gjennomgangen av de ulike alternativene for styrking av fondenes inntekter til foreløpig orientering. Det må arbeides videre med saken langs de linjer som er skissert. Sentralstyret ser med stor uro på de konsekvenser sviktende fondsøkonomi vil få for gjennomføringen av legers videre- og etterutdanning. Sekretariatet bes derfor spesielt arbeide med konkretisering av tiltak og strategier med tanke på at man ved neste års lønnsoppgjør og normaltarifforhandlinger skal få avsatt ytterligere midler til utdanningsfondene.

Det skal utredes hvordan eventuelle overskudd fra kurs kan tilbakeføres fondene. Arbeidet med omgjøring av fondene til stiftelser iverksettes straks. Arbeidet med å se på kursutdanningen i spesialistutdanningen forsterkes. Konklusjonene som trekkes på seminaret om alternative former til kursutdanningen 6.1. 2000, nedfelles som et ledd i handlingsplanen.

Sentralstyret vil arbeide for å få til en enda bedre synliggjøring av hvilke problemer som vil følge av den vanskelige fondsøkonomien.

Sentralstyret vil bli holdt løpende orientert om arbeidet med styrkingen av utdanningsfondene for å kunne gi de nødvendige føringer i det videre arbeidet.

Sentralstyret vil gi anerkjennelse til Ylf for deres engasjement og vilje til handling for å forbedre mulighetene for legers videre- og etterutdanning. Sentralstyret ser på Ylfs resolusjon fra årsmøtet som et uttrykk for den uro medlemmene føler over den manglende fondsfinansiering av legers videre- og etterutdanning.

Sentralstyret pålegger Ylf å vente med å iverksette Ylfs årsmøtevedtak. Sentralstyret vil avvente for å se hva man kan oppnå i de kommende forhandlinger før man tar stilling til videre tiltak.

Ny legevaktordning i kommunene

Et utvalg har utredet hva som kan gjøres for å organisere legevakten slik at vaktbelastningen kan reduseres. Et viktig virkemiddel er at vakten kan utøves med utgangspunkt i vaktsentraler for større befolkningsområder. Dette forutsetter omlegging i legens honorering for nattarbeid, fra stykkpris mot timegodtgjøring.

Utvalget har ikke kunnet enes om felles anbefalinger for helt sentrale forutsetninger som nivå på timegodtgjøring, kompensasjon for hviledag etter vakt og overføringer fra stat til kommuner. Derfor er det en fare for at prosessen mot en landsdekkende løsning stanser.

Sentralstyret vedtok at sekretariatet utarbeider et forhandlingskrav for legevaktordningen snarest mulig. Inntil det foreligger en ny vaktordning, skal alle vaktordninger organiseres i henhold til tariffavtalen.

Utdanningsfond III – alternative prioriteringer

Fondsutvalget for Utdanningsfond III har vedtatt betydelige innstramminger i retningslinjene for refusjon fra fondet som sentralstyret tok til etterretning.

Legeforeningens samhandlingsutvalg

Samhandlingsutvalget skulle komme med forslag til hvordan samarbeid mellom primærhelsetjenesten og den psykiatriske spesialisthelsetjenesten kunne organiseres og samordnes, spesielt med tanke på psykiatriske pasienter.

En rapport fra utvalget er sendt på høring til yrkesforeningene, Norsk psykiatrisk forening og Norsk selskap for allmennmedisin.

Rekvisisjonsrett for optikere/optometrister

Optikerne har bedt Sosial- og helsedepartementet endre optikerforskriften slik at de gis rekvisisjonsrett på diagnostiske medikamenter i form av øyedråper eller tilsvarende.

Legeforeningen påpeker at de diagnostiske muligheter som følger ved bedre innsyn i øyet setter betydelig større krav til medisinsk kompetanse for riktig vurdering. Legeforeningen kan derfor ikke se det faglige grunnlaget for å endre optikerforskriften slik at optikere/optometrister gis rekvisisjonsrett for diagnostiske medikamenter i form av lokalbedøvende dråper eller mydriatika.

Støtte til studentenes humanitæraksjon

Medisinstudentenes humanitæraksjon, HUG 99, som i 1999 samlet inn penger til AIDS-forebyggende arbeid i Sørøst-Asia, ble tildelt 15 000 kroner som skal gå til å støtte forebyggende arbeid som blant annet har vært drevet av Kirkens Nødhjelp i området.

Anbefalte artikler