Tjeneste og kurs før autorisasjon som lege før embetseksamen

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Det er derfor rimelig at også kurs tatt i denne forbindelse bør telle som ledd i spesialistutdanningen selv om kursene er gjennomført før autorisasjon og eventuelt før embetseksamen.

Etter nåværende regler teller kurs som ledd i spesialistutdanningen bare når disse er gjennomført etter at autorisasjon er gitt. Kurs i direkte tilknytning til forskningstjeneste som kan telle som ledd i spesialistutdanningen, kan telle for kursutdanningen i spesialistutdanningen dersom det gjelder på forhånd godkjente kurs.

I forbindelse med omredigeringen av spesialistreglene har sentralstyret fattet vedtak om at generelle bestemmelser om kursutdanning suppleres med et nytt avsnitt under punkt 1 med slik ordlyd:

«Kurs som er direkte relatert til forskningsaktivitet som benyttes som ledd i spesialist utdanningen, kan telle som valgfrie kurs for spesialistutdanningen. Andre kurs som ønskes tellende som ledd i spesialistutdanningen, må være gjennomført etter autorisasjon, og skal som hovedregel gjennomføres samtidig med tjeneste og utdanning i spesialfaget.»

Disse reglene erstatter nåværende strekpunkt 4 under punkt 1: «kurs gjennomført før autorisasjon teller ikke som ledd i spesialistutdanningen».

Anbefalte artikler