Myndigheter og Legeforeningen vil informere om fastlegeordningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I begynnelsen av februar sendte Sosial- og helsedepartementet ut en informasjonsperm til aktuelle instanser i kommunene, kommuneoverleger/kommunelege I, fylkesleger og Statens helsetilsyn. Den inneholder en oversikt over fremdriften i innføringen av fastlegeordningen.

Målet med håndboken er å gi praktiske råd til kommunene ved etableringen av fastlegeordningen. I de enkelte kapitlene er det henvist til kapitlene i Odelstingsproposisjon 99 (1998–99) Om fastlegereformen der det finnes mer utfyllende informasjon om temaene. I løpet av 2000 og 2001 skal håndboken oppdateres etter hvert som forskrifter fastsettes og resultater av partenes forhandlinger foreligger. Alle allmennpraktiserende leger og kommuneleger skal få tilsendt en egen håndbok for leger der Sosial- og helsedepartementet og Legeforeningen informerer om forhold som angår legenes situasjon. I denne vil det også bli henvist til lovproposisjonen for ordningen og andre relevante dokumenter hvor ytterligere informasjon kan hentes. Håndboken vil bli fortløpende supplert med aktuell informasjon.

Fremdrift

I februar arrangerer Kommunenes Sentralforbund arbeidsgiverkonferanser i alle fylker der administrasjonen i kommunene skal delta. Fastlegeordningen vil være tema en av dagene.

1.–2. mars arrangerer fylkeslegen i Finnmark en konferanse i Alta om fastlegeordningen. Ordførere, kommuneadministrasjon og kommunelegene er invitert. Andre interesserte leger kan også møte. Informasjon fås ved fylkeslegekontoret i Finnmark.

Lovforslaget om fastlegeordningen skal være ferdig behandlet i Stortinget i månedsskiftet februar/mars og forskriftene vedtatt i midten av mars.

Frist for sentrale forhandlinger er 1. mai. Deretter skal partene vedta avtalene. De individuelle forhandlingene med hver enkelt lege vil finne sted i juni, og skal være ferdig forhandlet innen 1. august.

Invitasjon til befolkningen med tilbud om å sette seg på liste hos leger, vil bli sendt ut fra Rikstrygdeverket i midten av september. Rikstrygdeverket vil foreta listefordeling i november. Full drift planlegges fra 1.1. 2001.

Legeforeningen vil avholde et ekstraordinært landsstyremøte om fastlegeordningen 7.6. 2000.

Viktige tidsfrister for fastlegeordningen

Oppgaver som skal løses i kommunen i 2000 og kommunenes tidsplan for første halvår

Kapittel i odelstingsproposisjonen

Bør være ferdig

Utnevne hovedansvarlig for implementering av fastlegeordningen i kommunen, f. eks helse- og sosialsjef, kommuneoverlege/kommunelege I

Kontakt med den enkelte lege i kommunen inkludert de avtaleløse (intensjonsavtale) for å finne den totale legekapasiteten i kommunen

7.2

jan/feb

Samlet plan for legetjenestene innen fastlegeordningen:

3.2

– behov for stillinger/årsverk til offentlig legearbeid

5.6.4

jan

– behov for hjemler/stillinger til kurativt arbeid

8.2

jan

– plan for organisering av mottak av turnusleger

8.4

feb

– plan for organisering av øyeblikkelig hjelp på dagtid

8.3

feb

– plan for organisering av legevakt

8.3

feb

Oppretting av uformelt samarbeidsforum med legene

– kan være forløper til lokalt samarbeidsutvalg

5.7

feb

Informasjon til legene om kommunens planer og behov

feb

Kontakt med trygdekontoret

feb

Plan for etableringsfasen i kommunen

mars

Eventuelt opprette sekretariat for etableringsfasen

mars

Nedsette lokalt samarbeidsutvalg

5.7

mai

Plan for lokal publikumsinformasjon ferdig utarbeidet

mai

Inngåelse av fastlegeavtale med den enkelte lege

5.4

juni

Sende liste over kommunens fastleger til Rikstrygdeverket

juli/aug

Iverksetting av informasjonsapparat for å ta imot publikumshenvendelser

aug

– ved innbyggernes mottak av invitasjonen fra Rikstrygdeverket

sept

– ved mottak av beskjed om hvem som er den enkeltes fastlege

nov

Anbefalte artikler