Norsk lærebok i fysikalsk medisin

Artikkel

Thor Einar Andersen

Norsk Idrettsmedisinsk institutt

Oslo

Norsk fysikalsk medisin har endelig fått en egen lærebok. Det er en gjennomarbeidet og god bok som er beregnet på medisinstudenter, allmennpraktikere og spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering. Fysioterapeuter og kiropraktorer vil også ha stor nytte av boken. Boken er skrevet av ni forfattere, alle med lang erfaring innen fagfeltet. Den er faglig delt i tre. Første del inneholder sju generelle kapitler, deretter kommer sju regionkapitler. Siste del omhandler fem spesielle emner innen fysikalsk medisin. De mange forfatterne har gitt boken den nødvendige faglige tyngde. I de fleste kapitlene bærer innhold og presentasjon preg av at forfatterne til daglig jobber klinisk innenfor det emnet som omtales. Figurene, tabellene og illustrasjonene er mange og beskrivende. Noe tydeligere visuell utforming med bruk av farger kunne likevel ha vært ønskelig. Kapitlene som omhandler trygdemedisin og forsikringsmedisin gir en svært god og grundig fremstilling av et vanskelig felt. Dilemmaer knyttet opp til legens ulike roller som behandler og sakkyndig diskuteres. Bokens tre siste kapitler omtaler fallgruver i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser, uspesifikke smertetilstander og kroniske, generaliserte muskelsmerter. Forfatterne har på en spennende og kortfattet måte lyktes i å presentere anamnestiske, diagnostiske og behandlingsmessige overveielser i møtet med utbredte og vanskelige pasientgrupper. Regionkapitlene er pedagogisk bygd opp og gir leseren en fin innføring i funksjonell anatomi, diagnostikk og behandling. Kapitlene mangler imidlertid en angivelse av kirurgiske, ortopediske behandlingsalternativer når konservativ behandling ikke strekker til. Under omtalen av behandlingsprinsipper savnes en drøfting av bruk og nytte av kortisoninjeksjoner og

antiflogistika. Funksjonsvurdering i form av arbeidsfysiologiske undersøkelser er omtalt i et eget kapittel. Emnet har sin selvsagte plass i en slik bok, men innholdet og presentasjonen bør nok omarbeides noe i neste utgave. Alt i alt en interessant bok som verken medisinstudenter eller ”utlærte” fysikalske medisinere eller ortopeder med et blikk for rehabilitering og ”hele” pasienten bør gå glipp av.

Anbefalte artikler