Innføring i intensivmedisin

Artikkel

Stig Gjerde

Anestesi- og intensivavdelingen

Haukeland Sykehus

Boken er nummer sju i serien Fundamentals of anaesthesia and acute medicine fra BMJ Books. Den har som målgruppe leger under utdanning i intensivmedisin og er ment som en introduksjon til emnet. Det er 52 bidragsytere, de fleste fra Europa. Boken er solid innbundet med god papirkvalitet og har et hendig format. Den er lettlest med oversiktlig layout, men inneholder noen trykkfeil.Boken er delt inn i tre deler. Den første delen som består av tre kapitler, gir en introduksjon til intensivmedisin og omtaler blant annet skåringssystemer. Del to inneholder fire kapitler og omtaler patogenese og patofysiologi ved kritisk sykdom og flerorgansvikt. Del tre består av 25 kapitler og omtaler behandling av sviktende funksjon i ulike organsystemer. Her finnes også kapitler om medikamentbruk, monitorering, organdonasjon, traumebehandling, syre-base-forstyrrelser, transportmedisin, ”den kirurgiske buk”, infeksjoner, forgiftninger, det kritisk syke barn m.m. Boken tar opp sentrale problemstillinger. Undertegnede savner imidlertid et eget kapittel om metabolisme og ernæring hos kritisk syke samt væske- og volumbehandling. Disse emnene er riktignok omtalt på ulike steder i boken, men en mer samlet og fyldig omtale kunne vært ønskelig. Det er positivt at forfatterne legger stor vekt på å identifisere risikopasienter i en tidlig fase før flerorgansvikten er et faktum. Dette går igjen mange steder i boken og er også ofret et eget kapittel.De fleste kapitlene er godt skrevet og gir leseren en grei innføring i området. Mange av kapitlene inneholder oversiktlige tabeller og sammenfatninger. På grunn av bokens begrensede omfang, blir imidlertid omtalen av de ulike temaene kortfattet, til dels for kortfattet. I omtalen av akutt lungesv

ikt og respiratorbehandling synes jeg f.eks. at sentrale behandlingsformer som bukleie og maske CPAP blir for lite fremhevet. Boken egner seg ikke som oppslagsbok, til det er den for overfladisk. Den er heller ikke en ”kokebok”, men snarere en bok man leser fra perm til perm for å få en kortfattet oversikt over intensivmedisinen. Jeg synes den egner seg best for leger under utdanning og mindre for den etablerte spesialist. Dette sammenfaller også med bokens intensjoner og som sådan kan den anbefales.

Anbefalte artikler