Godkjennes ikke tverrfaglige emner?

Jon Hilmar Iversen, Lise Bjering Om forfatterne
Artikkel

Tromsø legevakt arrangerte 30.9. – 2.10. 1999 den årlige legevaktkonferansen. En av parallellsesjonene, som visstnok var myntet på sykepleiere, hadde titlene Sykepleierråd og dokumentasjon, Ansatt på legevakt – paneldebatt og Livskrisehjelpen – et prosjekt fra Stavanger legevakt , altså emner av interesse også for leger. Likevel ble det på den sesjonen lest opp en melding fra Legeforeningen om at leger som deltok på sesjonen, ikke ville få godkjent disse timene. Legene måtte derfor gå over til en annen sesjon med disse titlene Fremtidens legevakt, De nye helselovenes betydning for legevaktpraksis og Bruk av helikopter – luftige vyer? , altså også emner av tverrfaglig interesse.

Meldingen ble oppfattet som en spøk, og det ble derfor presisert at den var alvorlig ment. Én lege gikk over til den andre parallellsesjonen. En håndfull ble igjen og bad om ikke å bli sladret på – det blir jo som kjent laget presenslister på slike kurs. Vi så på hverandre, vantro, fortsatt ikke sikre på om dette kunne være alvorlig ment.

Episoden ble gjenstand for diskusjon, harme og etter hvert indignasjon. Vi opplever Legeforeningens regelverk og håndtering som manglende respekt og manglende forståelse for verdien og nytte av tverrfaglig samarbeid i helsevesenet.

Få steder er pasientene så avhengige av godt samarbeid mellom to profesjoner som i legevaktarbeid. Vi mener at den merverdien som ligger i tett samarbeid og utveksling av erfaringer i slike konferanser, blir fullstendig underkjent av Legeforeningen. Diskusjoner om for eksempel hvordan sykepleiere skal forholde seg til pasienter i telefonen, er ikke en ”sykepleiergreie”, men en viktig kvalitetssikring for begge yrkesgrupper. Sykepleierne handler på legens vegne, og legen må derfor stole på sykepleierens vurdering. Legen er ansvarlig for pasientbehandlingen. Samarbeidet mellom leger og sykepleiere ved norske legevakter er meget godt og nesten fritt for profesjonsgnisninger.

Vi anmoder Legeforeningen om å revurdere reglene for økonomisk støtte til faglige kurs. Det er nødvendig med en oppdatering av reglene i henhold til det reelle behovet for leger som driver legevaktarbeid. Tverrfaglige deler av kurs må bli en integrert del av legers videre- og etterutdanning. Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund må samarbeide om konferanser om legevaktarbeid. Vi sparker herved ballen over til de to organisasjonene.

Anbefalte artikler