Utdrag av referat fra sentralstyremøtet 16. 11. 1999

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og turnustjenesten

Sentralstyret var forelagt et problemnotat av 1.9. 1999 om turnustjenesten for leger utarbeidet av turnusrådets leder, Marta Ebbing. I notatet ble det foreslått mål og strategier som bør følges for å nå målene.

Sentralstyret vedtok å slutte seg til intensjonene i problemnotatet om turnustjenesten. Sentralstyret vil oppfordre turnusrådet til å videreutvikle problemnotatet til et policydokument som kan danne grunnlag for Legeforeningens videre arbeid med turnustjenesten. Sentralstyret gir turnusrådet mandat til å utarbeide en plan for hvordan Legeforeningen skal imøtekomme landsstyrevedtaket om organisering av turnustjenesten. Et utkast om dette bør kunne foreligge til sentralstyrets andre møte i 2000.

Sekretariatet skal umiddelbart sende brev til yrkesforeningene og organisasjonene som har representasjon i turnusrådet og be om forslag på kandidater, slik at nytt turnusråd kan oppnevnes i sentralstyrets første møte i 2000. I brevet skal det også understrekes at aktuelle medlemmer av turnusrådet må ha interesse for arbeidet med turnustjenesten. Sentralstyret antar at arbeidet i turnusrådet vil medføre stor aktivitet.

Turnusrådet er rådgivende organ for sentralstyret, og sentralstyret ønsker innspill fra rådet for å fremme Legeforeningens politikk på området.

Statens helsetilsyns rådgivende turnuskomité

Sentralstyret har oppnevnt Marta Ebbing som Legeforeningens representant i Statens helsetilsyns rådgivende turnuskomité.

Kvalitetssikringsfond III

Sentralstyret vedtok å oppnevne følgende personer til styringsgruppen og referansegruppen for Kvalitetssikringsfond III, kvalitetssikring av laboratorietjenester utenfor sykehus, for 2000–03: Harry Martin Svabø (leder), Hans Petter Aarseth og Sverre Landaas.

I tillegg består styringsgruppen av en representant oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet og en representant oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund.

Som Legeforeningens representanter i referansegruppen vedtok sentralstyret å oppnevne Erling Saltrøe, Kjell Torgeir Stokke, Lars Vorland, Per Hjortdahl og John Cooper.

I tillegg består referansegruppen av en leder som oppnevnes av styringsgruppen, en representant for Sosial- og helsedepartementet, en for Kommunenes Sentralforbund, en for Bioingeniørfaglig Institutt i NITO og en representant for laboratoriekonsulentene.

Allmennpraktikerstipend

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for Utdanningsfond I for år 2000 vedtok sentralstyret at det ikke skal bevilges midler til allmennpraktikerstipend for 2000. Bakgrunnen er blant annet at Fondsutvalget for utdanningsfond II skal vurdere om stipendene kan inngå som en del av fondets aktiviteter. Allmennpraktikere som sluttfører et prosjekt med allmennpraktikerstipend får dette godkjent som ledd i den obligatoriske etterutdanningen.

Da sentralstyret gjorde sitt vedtak, var det ikke kjent med at allmennmedisinsk forskningsutvalg hadde tildelt midler til 18 allmennpraktikere for første halvår 2000. Sentalstyret mener det er viktig å sikre at disse får sine stipend uansett utfallet av behandlingen i fondsutvalget for fond II.

Sentralstyret vedtok derfor å bevilge 360 000 kroner til 18 allmennpraktikerstipend for første halvår 2000. Sentralstyret vil eventuelt komme tilbake til videreføring av stipendordningen ved behandling av budsjett for utdanningsfond I for 2001.

Takstbruk ved offentlige poliklinikker

En arbeidsgruppe oppnevnt i desember 1998 har vurdert etiske sider ved takstbruken ved poliklinikkene. Saken var foranlediget av en henvendelse fra en avdelingsoverlege til Rådet for legeetikk.

Rapporten er sendt til yrkesforeningene og spesialforeningene før endelig behandling i sentralstyret. Høringsfristen er 1.2. 2000.

Undersøkelse om rekruttering

Barne- og ungdomspsykiatrisk forening har søkt om støtte for å gjennomføre en spørreundersøkelse blant utdanningskandidater som har gjennomgått grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri.

Sentralstyret vedtok å utsette avgjørelsen i påvente av nærmere klargjøring fra strategigruppen som skal uttale seg om rekruttering og stabilisering innen barne- og ungdomspsykiatrien. Sentralstyret mener dessuten at finansiering av en slik undersøkelse bør være et ansvar for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, og at arbeidsgruppen bør søke økonomisk støtte derfra.

Rekruttering til primærhelsetjenesten

Legeforeningen er kjent med at svært få kommuner har søkt Nasjonalt råd for utdanning og legefordeling om nye hjemler i primærhelsetjenesten. Legeforeningen er bekymret for situasjonen med mange ubesatte stillinger, og sentralstyret vedtok å be sekretariatet rette en henvendelse til landets kommuneleger I hvor de anmodes om å bidra til at kommunen søker hjemler for å få en tilfredsstillende legedekning i primærhelsetjenesten.

Anbefalte artikler