Utdrag av referat fra sentralstyremøte 19. og 22. 10. 1999

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Etterutdanning/regodkjenning av spesialister

Sentralstyret har vedtatt et utkast til policy for etter- og videreutdanningen, utarbeidet av spesialitetsrådet og sekretariatet. I policyen heter det blant annet at målet er å oppnå et utdanningsmessig løft for hele profesjonen, høyne kvaliteten av diagnostikk og behandling, gi mer tilfredse pasienter og pårørende og få optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Det konkluderes med at Legeforeningen skal arbeide for en synliggjøring og dokumentasjon av legers etterutdanning som ledd i livslang læring, og at Legeforeningen per i dag ikke vil arbeide for at det skal innføres et system med obligatorisk etterutdanning og regodkjenning av spesialister.

Dokumentet skal legges til grunn for Legeforeningens arbeid med etterutdanning og spesielt i arbeidet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Hovedtillitsvalgte i bydelene

Oslo lægeforening har foreslått at man heretter kun skal velge én hovedtillitsvalgt og én varatillitsvalgt i hver bydel, for å effektivisere tillitsvalgtarbeidet i bydelene. Oslo har i dag 25 bydeler. Etter de gjeldende

regler skal det i hver bydel velges to tillitsvalgte med varamedlem for henholdsvis privatpraktiserende leger og kommunalt ansatte allmennleger. Sentralstyret har gitt saken en foreløpig drøfting, og konstaterte at om forslaget skal gjennomføres, må valgregler og instruks for Den norske lægeforenings tillitsvalgte endres. Sentralstyret vil etter en høringsrunde treffe endelig vedtak i saken.

Revisjon av takstheftet

Heftet Diverse takster for konsultasjoner, forebyggende helsearbeid, attester m.v. skal revideres, og takstene reguleres i samsvar med resultatet fra årets takstforhandlinger. Heftet skal forelegges tariffutvalget før opptrykk og utsendelse.

Mandat og rolle for praksisutvalget

En arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret for å vurdere praksisutvalget for allmennlegers mandat og rolle, har fremlagt sin innstilling. Denne inneholder vurderinger og forslag til tiltak på flere områder innenfor praksis-utvalgets virksomhet og Legeforeningens medvirkning i dette. Innstillingen skal sendes på høring blant yrkesforeningene.

Særavtale for leger i vitenskapelige stillinger

En særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for leger i vitenskapelige stillinger har stått på Legeforeningens dagsorden de siste årene.

I brev til helseminister Dagfinn Høybråten og kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun har Legeforeningen skissert sin bekymring for medisinsk forsknings fremtid. Legeforeningen har også utdypet sine synspunkter i et møte med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. De to statsrådene har gitt tilbakemelding.

Sentralstyret har gitt forhandlingsavdelingen fullmakt til å fremme krav om forhandlinger om særavtale for leger i vitenskapelige stillinger.

Retningslinjer for samarbeid med farmasøytisk industri

Etter en høringsrunde om reviderte retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri er det kommet inn svar fra sju yrkesforeninger, 12 fylkesavdelinger, ni spesialforeninger og en enkeltlege. Sentralstyret har lagt frem et utkast til nye retningslinjer basert på høringsrunden og drøftinger i møtet. I disse heter det blant annet at både legestanden og farmasøytisk industri og befolkningen for øvrig, er tjent med et samarbeid som utvikles uten at det oppstår avhengighet.

Høring om ny transplantasjonslov

Fra Sosial- og helsedepartementet hadde sentralstyret mottatt et høringsnotat med utkast til endringer i lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik fra 1973. Høringsnotatet inneholder forslag til regulering av bruk av celler og vev fra aborterte fostre, xenotransplantasjon, kommersiell utnytting av organer, uttak av fornybart vev fra personer som ikke kan gi samtykke samt obduksjoner av personer som dør utenfor sykehus.

Bak forslaget til nye bestemmelser ligger hensynet til å styrke respekten for menneskekroppens integritet. Høringsnotatet var også sendt til relevante spesialforeninger. Med utgangspunkt i disse høringsuttalelsene vedtok sentralstyret at Legeforeningen gir sin tilslutning til intensjonene for endringsforslagene fremsatt i høringsnotatet.

Høring om tvangsbestemmelser

Fra Sosial- og helsedepartementet hadde Legeforeningen fått oversendt et utkast til revidert forskrift til lov om sosiale tjenester i forbindelse med bruk av tvang i behandlingen av rusmiddelmisbrukere, herunder nye bestemmelser om tilbakeføring ved rømming og urinprøvetaking. Med revisjon av forskriftene er det foreslått endringer og presiseringer som bl.a. vedrører adgang til ransaking og kroppsundersøkelse, der vilkåret foreslås endret fra «skjellig grunn» til «begrunnet mistanke.» Det gis utvidet adgang til å nekte besøk, beslutning om ransaking og kroppsundersøkelse skal begrunnes og protokollføres. Departementet opplyser at endringene er vurdert i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Sentralstyret vedtok at de i sin høringsuttalelse vil påpeke at de ikke finner begrunnelsen for endringene som er foreslått, gode nok.

Evaluering av regionalt helsesamarbeid

Sosial- og helsedepartementet vil gjennomføre løpende evaluering av det regionale helsesamarbeidet. Det er oppnevnt en rådgivende referansegruppe som skal føre overordnet kontroll med fremdriften av evalueringen samt kommentere og diskutere utkast til rapporter. Ansvar for økonomiske og juridiske forhold i oppfølging av enkeltprosjekt vil tilligge departementet, og referansegruppen skal ledes av professor Olav Helge Førde ved Universitetet i Tromsø. Sentralstyret har oppnevnt Kjell Grøttum som Legeforeningens representant i referansegruppen.

Evalueringsplanlegging av fastlegeordningen

Anders Grimsmo, Terje Vigen og en representant fra Alment praktiserende lægers forening (fortrinnsvis kvinne) er oppnevnt som Legeforeningens representanter i en planleggingsgruppe for evaluering av fastlegeordningen, initiert av Sosial- og helsedepartementet.

Anbefalte artikler