Store utfordringer for Overlegeforeningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Styret i Of består av Vidar von Düring, Bente Mikkelsen, Brynjulf Ystgaard, Kristin Aase, Anne Larsen, Steinar Raugstad og Einar Hysing. Foto E.J. Andersen

– Vi opplever at en økende del av beslutningene tas regionalt, og regionaliseringene vil bringe oss store utfordringer, sa Hysing. Hvis vi ønsker gode resultater, krever dette et større engasjement lokalt. Vi får ikke stor innflytelse på sykehusorganisering og lokale forhandlinger hvis ikke tillitsvalgtapparatet gjør det godt ute.

Landsrådet gav uttrykk for at det var fornøyd med styrets aktivitet i perioden. Det kom frem klare synspunkter i tilknytning til den økonomiske situasjonen i Utdanningsfond III. Thorbjørn Pihl fra Hordaland spurte hva styret hadde gjort med dette. Hysing sa at sentralstyret har forholdt seg til fondsutvalget, gitt synspunkter på de forslag som er fremkommet og har gitt sin tilslutning til den radikale innstrammingen. Hans Petter Aarseth redegjorde for fondsøkonomiens begredelige situasjon. Og at dette, til tross for flere kraftige innstramminger, er konsekvenser av utviklingen over tid. Han orienterte om at Legeforeningen i forhandlingene om normaltariffen har fortsatt å overføre midler til fondene. I år var overføringen på 96 millioner kroner. – Imidlertid er uttakene og behovene større. Spesialistutdanningen er blitt prioritert til fordel for etterutdanningen. Når ytterligere innstramming var nødvendig, vedtok fondsstyret å konsentrere seg om spesialistutdanningen og ikke etterutdanningen, sa Aarseth.

Overlegeforeningen vedtok et nytt prinsipp- og arbeidsprogram i ni kapitler. Punktet lønns- og arbeidsvilkår er detaljert og i tillegg til å prioritere en bedring av grunnlønnen og sikre tilfredsstillende vilkår for etterutdanning, vil foreningen kreve at alle overleger som går i vakt skal ha 35,5 timers uke, avtalefestet overlegepermisjon med alle tillegg, økning av takstene på vakt, fritak for tilstedevakt ved fylte 50 år, fritak for hjemmevakt ved fylte 58 år, ved ledelsesfunksjoner skal overleger kunne fritas for vakt uavhengig av aldersgrensene samt at særavtalen må gi mulighet for inngåelse av lokale avtaler og lønnstillegg for doktorgrad. Det er viktig for Overlegeforeningen å sikre at det er samsvar mellom legens ledelsesansvar og myndighet.

Anbefalte artikler