Kontingenter til Legeforeningen for 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Alle medlemmer betaler obligatorisk kontingent til hovedforeningen, fylkesavdelingen og yrkesforeningen med hjemmel i Legeforeningens lover, §19. I tillegg har landsstyret vedtatt å innkreve kontingent til Den norske lægeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger.

  Artikkel

  De konkrete kontingentsatser for hovedforeningen og Rettshjelpsordningen fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Yrkesforeningene og avdelingene fastsetter selv sine kontingentsatser innenfor rammer gitt av landsstyret.

  De obligatoriske kontingentene, inklusive rettshjelpskontingenten, innkreves samlet til hovedforeningen med en halvpart forskuddsvis innen 31. januar og resten innen 30. juni. Kontingent til avdeling og yrkesforening innkreves til den avdeling og den yrkesforening som medlemmet hører til ved årets begynnelse.

  Nye medlemmer av Legeforeningen, inklusive studentmedlemmer, betaler de obligatoriske kontingentene for hele kalenderåret dersom innmelding skjer før 1. september. Ved innmelding etter denne dato innkreves de obligatoriske kontingenter først fra neste kalenderår.

  Nyutdannede leger som viderefører sitt eventuelle studentmedlemskap betaler de ordinære obligatoriske kontingenter fra og med førstkommende år etter avlagt embetseksamen.

  Redusert kontingent

  Redusert kontingent

  I henhold til Legeforeningens lover kan landsstyret vedta reduserte kontingenter til hovedforening, avdelinger og/eller yrkesforeninger når andre forhold gjør det rimelig, f.eks. ved studentmedlemskap, ved medlemskap de tre første år etter embetseksamen, ektefellers deling av tidsskrift, lengre utenlandsopphold, medlemskap i andre akademiske yrkesorganisasjoner mv.

  For 2000 har landsstyret vedtatt at følgende kategorier medlemmer gis anledning til redusert kontingent til hovedforeningen:

  • – nyutdannede leger i tre år etter avlagt medisinsk embetseksamen

  • – medlemmer bosatt i utlandet

  • – medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er tilsluttet annen akademisk yrkesorganisasjon

  • – en av ektefellene, som begge er medlemmer, dersom de til sammen får ett eksemplar av Tidsskriftet

  • – medlemmer av Norsk medisinstudentforening

  • – medlemmer under avtjening av pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår

  Det gis ikke anledning til reduserte kontingenter til avdelinger, yrkesforeninger eller Rettshjelpsordningen, unntatt for medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår. Disse fritas for kontingent til fylkesavdelingene i 2000.

  Fritak for kontingent

  Fritak for kontingent

  Leger som har gått av med alders- eller uførepensjon, er fritatt for å betale kontingenter til hovedforeningen, Rettshjelpsordningen, avdelinger og yrkesforeninger. Videre kan sentralstyret etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale de obligatoriske kontingenter dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig.

  Generalsekretæren har fullmakt til å innvilge individuelle kontingentfritak innenfor følgende retningslinjer:

  • – fritak skal være begrenset til ett år om gangen

  • – for kontingent til hovedforeningen kan det gis helt eller halvt kontingentfritak, mens for kontingent til Rettshjelpsordningen, avdelingene og yrkesforeningene bare gis helt fritak

  • – fritak vurderes individuelt ved svangerskapspermisjon med liten eller ingen inntekt, langvarig sykdom eller ved andre forhold hvor inntektsgrunnlaget er lavt

  • – kontingentfritak avslås dersom ikke søknaden begrunnes ut fra økonomiske forhold

  Eventuell anke mot avslag på søknad om kontingentfritak behandlet av generalsekretæren avgjøres av sentralstyret.

  Manglende kontingentbetaling

  Manglende kontingentbetaling

  Et medlem som ikke har betalt kontingenter, herunder kontingent til Rettshjelpsordningen, avdeling og yrkesforening, innen utgangen av første kvartal det neste året, blir betraktet som utgått av foreningen.

  Eventuelle kontingentrestanser for medlemmer som er utmeldt på grunn av manglende betaling, må gjøres opp før medlemskap på nytt kan innvilges.

  Kontingenter for 2000

  1 Kontingent til Den norske lægeforening er fastsatt til 2700 kroner

  2 Leger som har gått av med alders- eller uførepensjon, er fritatt for å betale kontingenter til hovedforening, avdeling og yrkesforening. Fritaket gjelder senest fra det året legen fyller 70 år. Ved uførhet gis fritak dersom uførhetsgraden er 50% eller mer

  3 Halv kontingent til hovedforeningen betales av følgende kategorier medlemmer:

  • – nyutdannede leger i tre år etter avlagt medisinsk embetseksamen

  • – medlemmer bosatt i utlandet

  • – medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er tilsluttet annen akademisk yrkesorganisasjon

  4 Dersom ektefeller er medlemmer av foreningen, og de til sammen mottar ett eksemplar av Tidsskriftet, reduseres kontingenten til den ene ektefellen med abonnementsprisen for Tidsskriftet. For 2000 utgjør dette en kontingentreduksjon på 1200 kroner. Denne kontingentreduksjonen kommer ikke til anvendelse dersom det gis reduksjon i kontingent av andre årsaker

  5 Medlemmer av Norsk medisinstudentforening betaler 100 kroner i kontingent til hovedforeningen

  6 Ved avtjening av pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår er kontingenten til hovedforeningen fastsatt til 100 kroner

  7 Det gis ikke anledning til redusert kontingent til avdelinger og yrkesforeninger, unntatt for medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår – disse fritas for kontingent til fylkesavdelingene

  8 Avdelingenes kontingenter skal ikke være lavere enn 200 kroner og ikke

  høyere enn 700 kroner. Bestemmelsen omfatter også Norsk medisinstudentforening

  9 Yrkesforeningenes kontingenter skal ikke være lavere enn 400 kroner og ikke høyere enn 800 kroner

  10 Kontingent til Rettshjelpsordningen for Den norske lægeforening er fastsatt til 200 kroner. Pensjonister og studenter er fritatt for rettshjelpskontingent

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media