Helsetilstand og levekår i Sandnes legedistrikt i perioden 1866-1900

Helgaland T, Rosvold EO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sandnes ble eget legedistrikt i 1866. Helsetilstanden og levekårene i distriktet i siste halvdel av 1800-tallet kan følges gjennom distriktslegenes årlige rapporter i medisinalberetningene.

Alt tallmateriale og eventuelle utfyllende kommentarer vedrørende Sandnes legedistrikt i medisinalberetningene fra perioden 1866-1900 er studert, og det er laget oversikter over endringer i insidens for et utvalg av sykdommer.

Sinnssykdommer syntes å ha vært mer utbredt i Sandnes enn ellers i Stavanger amt. I legenes rapporter ble dette delvis forklart med at distriktet var preget av en streng religiøsitet. Sandnes skilte seg ikke vesentlig fra amtet som helhet når det gjaldt insidensen av andre sykdommer som tyfoidfeber, tuberkulose og skarlagensfeber. Levekårene i distriktet var stort sett gode gjennom hele perioden, men legenes beretninger gir et interessant innblikk i hvordan forholdene svingte fra år til år.

Anbefalte artikler