Medisin med et menneskelig ansikt - en vitenskapsfilosofisk betraktning

Bøe S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen tar for seg forholdet mellom det naturvitenskapelige og det humanvitenskapelige i medisinsk begrepsdanning og vitenskap. I første del settes søkelyset på metodologiske forskjeller assosiert med de to typene vitenskap, med vekt på skillet mellom kvantitative og kvalitative metoder. Og dette føres tilbake til typen fenomen eller gjenstand forskningen rettes mot. Med utgangspunkt i menneskets og menneskelige lidelsers spesielle karakter argumenteres det så for at medisinen nødvendigvis vil måtte være en tvetydig, grenseoverskridende vitenskapelig disiplin, som befinner seg på begge sider av grensen mellom natur- og humanvitenskap. Enheten i medisinen knyttes til praksisen den er forankret i - legekunsten som utøves i det kliniske møtet mellom lege og pasient.

Anbefalte artikler