Medisin med et menneskelig ansikt - en vitenskapsfilosofisk betraktning

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen tar for seg forholdet mellom det naturvitenskapelige og det humanvitenskapelige i medisinsk begrepsdanningog vitenskap. I første del settes søkelyset på metodologiske forskjeller assosiert med de to typene vitenskap, med vektpå skillet mellom kvantitative og kvalitative metoder. Og dette føres tilbake til typen fenomen eller gjenstandforskningen rettes mot. Med utgangspunkt i menneskets og menneskelige lidelsers spesielle karakter argumenteres det såfor at medisinen nødvendigvis vil måtte være en tvetydig, grenseoverskridende vitenskapelig disiplin, som befinner segpå begge sider av grensen mellom natur- og humanvitenskap. Enheten i medisinen knyttes til praksisen den er forankret i- legekunsten som utøves i det kliniske møtet mellom lege og pasient.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media