Abort - eit familieplanleggingsmiddel og ein menneskerett

Løkeland-Stai M, Sundby J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Abort førekjem i alle samfunn, og kring 20% av alle svangerskap ender i abort - lovleg eller ulovleg. Slik vert abort nytta som eit familieplanleggingsmiddel rundt om i verda.

Kairo-dokumentet seier at ein ikkje i noko tilfelle skal fremje abort som eit familieplanleggingsmiddel. Abort kjem ofte i konflikt med religion og moral, og verdssamfunnet ynskjer difor ikkje å sjå røyndomen i auga.

Handhevinga av menneskerettane som gjev kvinna rett til liv og rett til å styre sin eigen reproduktivitet, med retten til trygge og lett tilgjengelege abortar, er ein føresetnad for ei frigjering av kvinna i hennar seksuelle og reproduktive liv.

Anbefalte artikler