Informasjonsteknologi og journalrutiner ved sykehus i helseregion 2

Jacobsen GM, Stangeland N, Velund TL, Blørstad Ø Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


For å lykkes med overgangen til elektroniske pasientjournaler er det viktig å strukturere, standardisere og effektivisere arbeidet med papirbasert pasientjournal.

Vi har foretatt en spørreundersøkelse om bruk av informasjonteknologi og journalrutiner ved somatiske sykehus i helseregion 2. Alle de 26 sykehusene som fikk tilsendt spørreskjema svarte.

Ved de 26 sykehusene brukes seks ulike pasientadministrative systemer, seks laboratoriesystemer, seks radiologisystemer og ca. 20 forskjellige spesialistsystemer. Det brukes tre ulike journalsystemer til pasientdokumentasjon ved 16 sykehus, ved de ti øvrige brukes tekstbehandlingssystemet Word. Muligheter til bruk av maler, standardtekster og gjenbruk av tekst ble i liten grad benyttet. Informasjonsteknologi ble ikke benyttet ved sykepleiedokumentasjon. Mikrofilm er i bruk ved fire sykehus. To sykehus har døgnkontinuerlig skrivetjeneste. Dikteringssystemer er lite brukt. Det er få kontorfagledere ved de store sykehusene, og kontorfagledere, kontorledere og arkivledere er ulikt organisert. Sjeflegens ansvar for pasientjournalen gjenspeiles i liten grad i organiseringen av arbeidet med journalen.

Undersøkelsen viser at det fortsatt gjenstår mye for å forbedre arbeidet med pasientjournalen og å oppnå en samordnet og effektiv bruk av informasjonsteknologi på dette området.

Anbefalte artikler