Pancreastransplantasjon - en oversikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På verdensbasis utføres det nå mer enn 1000 pancreastransplantasjoner årlig, de aller fleste samtidig med ennyretransplantasjon til diabetikere med terminal nyresvikt. Resultatene med hensyn til transplantatfunksjon vedsamtidig pancreas- og nyretransplantasjon er meget gode, idet mer enn 80% av pasientene er insulinuavhengige ett åretter transplantasjonen. Transplantasjon av solitær pancreas etter en tidligere nyretransplantasjon eller til nyrefriskpasient i tidlig stadium av diabetes har tradisjonelt gitt klart dårligere resultat. Hovedårsaken til dette har værtvanskelig diagnostiserbare og ukontrollerbare immunologiske avstøtningsreaksjoner. I løpet av de siste par år harintroduksjon av nye immunsupprimerende medikamenter redusert faren for immunologisk avstøtning betydelig. I tillegg harinnføring av ny kirurgisk teknikk med drenasje av eksokrin pancreas til tarm medført at komplikasjoner knyttet tiltidligere anvendt teknikk unngås. Disse forhold gjør pancreastransplantasjon mer aktuell for alle resipientkategorierog åpner for tilbud av denne behandlingsformen til et økende antall pasienter. I det følgende gis en generell oversiktover forskjellige aspekter ved pancreastransplantasjon, inkludert enkelte data fra 122 transplantasjoner utført vedRikshospitalet siden 1983.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media