Dødelighet i norske sykehus - en kritisk kommentar

Bratlid D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Rapporten In-hospital mortality rates in Norway 1994-97 presenterer ikke faktiske dødelighetstall. I stedet har man brukt en logistisk regresjonsanalyse til å beregne en forventet dødelighet, ut fra sammensetningen av pasientpopulasjonen mht. kjønn, alder, diagnoserelaterte grupper, hoveddiagnose, to bidiagnoser og lengden på sykehusoppholdet. En standard dødelighetsrate er så beregnet som forholdet mellom den observerte dødeligheten og den beregnede dødeligheten, og denne standard dødelighetsrate er så brukt i sammenlikningen mellom sykehusene. Det påpekes at denne fremgangsmåten ikke synes å være godt nok validert. Således gir rapporten overraskende resultater for dødelighet både for hjerteinfarkt og lårhalsbrudd ved mange av sykehusene. Standard dødelighetsrate synes å være vel så relatert til den beregnede dødeligheten som til den observerte. Siden den beregnede dødeligheten er svært usikker, anbefales det at fremtidige rapporter av denne typen først og fremst vektlegger den faktiske observerte dødelighet. I diskusjonen av resultatene bør man derimot bringe inn forskjeller i pasientsammensetning og medisinsk standard, såfremt disse er godt nok validert.

Anbefalte artikler