Biomarkører for inntak av frukt og grønnsaker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Per i dag finnes det ikke noen kostholdsundersøkelsesmetode som kan måle matinntaket uten at det er feil knyttet tilestimatet. Derfor er det viktig med utvikling av objektive mål (biomarkører) for inntak. I denne artikkelen vurderesdet ut fra tilgjengelig litteratur om karotenoider i blod er brukbare biomarkører for inntaket av frukt oggrønnsaker.

  Litteraturen som er inkludert indikerer at plasmakonsentrasjonen av totalkarotenoider, alfakaroten, betakaroten, oglutein kan være biomarkører for inntak av frukt og grønnsaker. Resultater fra flere av studiene antyder at alfakarotenog totalkarotenoider i plasma er mer egnet som biomarkører for inntak av frukt og grønnsaker enn de øvrigekarotenoider. Da plasmarespons på inntak av frukt og grønnsaker viser store individuelle variasjoner for karotenoider,vil karotenoider i blod sannsynligvis være best å bruke som markør på gruppenivå. Dessuten vil gjennomsnittet av fleremålinger av karotenoider i blod over en tidsperiode være en bedre markør for langtidsinntak enn én enkelt måling iplasma. Det er flere faktorer i tillegg til inntakav frukt og grønnsaker som kan influere påplasma-karotenoidkonsentrasjonen. Disse er det viktig å kartlegge dersom karotenoider i blod skal kunne anvendes sommarkør for inntak av frukt og grønnsaker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media