Legemiddelbruk hos barn

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antibiotikabruk i barnealderen er utbredt. Tiltak for å oppnå adekvat bruk er både etindividuelt og et nasjonalt ansvar

  Tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet omhandler bruk av legemidler til barn, delvis med bakgrunn i en enkeltdiagnose (1), delvis beskrevet som legemiddelforbruk ved barneavdelinger i en av våre helseregioner (2) og delvis somen undersøkelse av rapportert medikamentforbruk i en aldersgruppe (3). Konklusjonene er at antibiotika formellomørebetennelse brukes meget hyppig utenfor sykehus på tross av gjeldende retningslinjer. I artikkelen somrapporterer antibiotikabruk i barneavdelinger dokumenteres det at praksis er meget forskjellig fra avdeling tilavdeling, og at all bruk derfor neppe er i samsvar med aktuelle retningslinjer. I rapporten fra Vestfold kan man ogsålese at forskrevet medikamentbruk hos fireåringer er meget stort, og at 50% av dette er antibiotika.

  Hva som er adekvat antibiotikabruk i en populasjon er vanskelig å dokumentere (4). Det er imidlertid innlysende atnår undersøkelsen fra Vestfold påviser at halvparten av en definert barnepopulasjon bruker gjennomsnittlig 1,4reseptbelagte medikamenter per år, er det tvingende nødvendig å foreta legemiddeløkonomiske analyser av kostnader ogeffektivitet. Studiene presentert i dette nummer av Tidsskriftet er i stor grad rettet mot problemet medresistensutvikling, men flere andre aspekter burde også belyses. Dersom man 717 ganger forskriver antibiotika treganger daglig i sju dager (1) betyr det 15 057 administreringer til mer eller mindre uvillige barn. Gitt at hverdose tar tre minutter, snakker vi om ca. 750 foreldretimer. Alt til hvilken pris og med hvilken effekt? I tillegg børubehag som magesmerter og diaré, som vanligvis ikke oppfattes som signifikante bivirkninger, tas med.

  Dersom man ønsker å forandre medisinsk praksis, må mange forutsetninger være til stede. Oppdatert kunnskap må væretilgjengelig og gjøres kjent. Kunnskapen må omformes til handling og utvikles til etablert praksis. Etablert praksis måevalueres, overvåkes og videreføres.

  Vi har i Norge hatt tradisjon for å tro at kunnskap som gjøres kjent via kurs og tidsskrifter mer eller mindreautomatisk resulterer i forandret praksis. Både erfaring og forskning tilsier at dette neppe er tilfelle. Avstanden frakjennskap til nye forskningsresultater til forandret praksis i en organisasjon eller gruppe er underlig lang. Åintrodusere forandring er ikke bare et individuelt ansvar, men også et systemansvar og et lederansvar.

  Medisinsk praksis i Norge har tradisjon for å være et individuelt, profesjonelt ansvar. Dette er både en styrke ogen svakhet. Det er nødvendig at medisinske ledere på alle nivåer i helsetjenesten ser oppdatering av medisinsk praksissom en absolutt nødvendig del av sin ledervirksomhet. Det er et lederansvar å påvise behovet for forandring,identifisere virkemidlene og aktørene, legge strategi for forandring, introdusere forandringen, eventuelt implementereforandringen, bidra med støtte, forandre planer underveis og ikke minst evaluere og kontrollere resultatet (5).

  Det er viktig å erkjenne at forandringer i medisinsk praksis har særtrekk som krever spesielle virkemidler. Legerforventer å delta aktivt i prosessen og må ha eierskap til forandringen. Det er viktig om enn ubehagelig å erkjenne atleger har autonomi som gir dem mulighet for å vanskeliggjøre forandring (5). Forandring er en prosess som tar tid ogsom kontinuerlig må overvåkes og evalueres. Det er viktig å identifisere virkemidler. I medisinsk praksis harkonsensusrapporter og terapiveiledere fått stor plass.

  Både innen primærhelsetjenesten og på sykehus må det etableres standarder for antibiotikabruk spesielt ogmedikamentbruk til barn generelt. Metodeboken Akutt pediatri redigert av Norsk barnelegeforening (6), er eteksempel som oppleves vellykket av brukerne. Forutsetningen er imidlertid et system for oppdatering og videreføring.Som en del av strategien må man begrense industriens innflytelse når det gjelder antibiotikavalg og forbruk, - enfaktor som ikke må undervurderes. Det er en utfordring til arbeidsgiverne å avsette ressurser for industriuavhengigvidere- og etterutdanning uten at industriens eget ansvar må glemmes. Forandring krever alltid investering. Er man ikkevillig til å investere, skal man heller ikke starte en forandringsprosess (5).

  Norge har liten tradisjon for overvåking av og intervenering i medisinsk praksis. I USA er systemer som begrenservisse typer medikamenter til visse diagnoser og rekvirering til bestemte leger, kjent og tas i bruk i tiltakende grad.Man kan tenke seg at lokale helsemyndigheter i Norge bør føre kontroll med antibiotikabruken i egen kommune som basisfor veiledning om kunnskapsbasert praksis. I fagfeltet helseøkonomi finnes metoder som brukes til å vurdere hvor myeressurser som må brukes for å oppnå en viss helsegevinst. Anbefalinger om bruk eller ikke bruk av medikamenter,spesielt antibiotika til barn, må i fremtiden være ledsaget av denne type vurderinger. Ansvaret for å utarbeideanbefalinger må legges til sentrale helsemyndigheter som Statens legemiddelkontroll og Statens helsetilsyn. Det ervanskelig å se at en forandring i legemiddelbruk til barn i fremtiden kan oppnås uten en større grad av evaluering ogkontroll.

  Rapportene i dette nummer av Tidsskriftet indikerer at store deler av medisinsk praksis når det gjelder medikamentertil barn, ikke bare er kunnskapsbasert men også bestemt av andre faktorer. Forskjellen mellom gårsdagens medisin ogdagens virkelighet er at kunnskapen finnes i nesten uoverstigelige mengder og lett tilgjengelig. Gapet mellom praksisog kunnskap blir derfor langt mer synlig - også for brukerne. Å gjøre dette gapet minst mulig ved hjelp avtilgjengelige ressurser er en av den moderne medisinens store utfordringer.

  Gudmund Marhaug

  Gudmund Marhaug (f. 1945) er spesialist i barnesykdommer og avdelingsoverlege. Han er professorved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media