De tillitsvalgte er grunnlaget for Legeforeningens arbeid

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dessverre står ikke Legeforeningens medlemmer i kø når det skal velges nye tillitsvalgte. Spesielt er det vanskeligå skape interesse for vervene på lokalt nivå. Mange forbinder fagforeningsarbeid med forhandlinger og lønnskamp. Detteer viktige arbeidsområder både for sentrale og lokale tillitsvalgte, men tillitsvalgtarbeid er så mye mer. Det spennerfra å veilede enkeltmedlemmer i spørsmål om lønns- og arbeidsforhold, bidra til konfliktløsning, til å påvirke arbeidetmed å finne gode modeller for omorganisering av helsevesenet.

  For dem som ikke selv deltar i prosessen, kan det virke som om tillitsvalgtarbeid er mer preget av konflikter enn avsamarbeid. Det hender at man ikke kommer frem til enighet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Slike situasjonerblir det ofte oppmerksomhet omkring, mens den konstruktive dialogen som kjennetegner samarbeid, foregår i detstille.

  Det er hovedavtalene i de forskjellige forhandlingsområdene som gir rammene for samarbeidet mellom arbeidsgiver ogde ansatte via de tillitsvalgte. Legeforeningen har en egen instruks for tillitsvalgte og legger stor vekt påopplæring. Hovedavtalen gir rett til nødvendig fri for å delta på slike kurs og rett til å gjøre tillitsvalgtarbeid iarbeidstiden. Det vil si at han eller hun skal fritas fra andre arbeidsoppgaver i den utstrekning det er nødvendig. Vedstørre arbeidsplasser kan tillitsvalgtarbeidet bli så omfattende at det er mest hensiktsmessig med hel eller delvisfristilling fra andre arbeidsplikter. Dette gir hovedavtalen hjemmel for.

  Mange leger ser på tillitsvalgtarbeid som et uheldig avbrekk i den faglige karrieren. Det er imidlertid ingen tvilom at tillitsvalgtarbeid gir kompetanse som er svært nyttig dersom man ønsker stillinger med faglig eller administrativledelsesfunksjon.

  I fremtiden må vi regne med at mer av lønnsdannelsen vil skje ved lokale forhandlinger. I et slikt system vil dehovedtillitsvalgte ved arbeidsplassene og i kommunene spille en nøkkelrolle hvis medlemmene skal kunne nytte demuligheter dette gir. I tillegg til å få nødvendig opplæring, må de tillitsvalgte forberede et gunstigforhandlingsklima både overfor arbeidsgiver og andre arbeidstakerorganisasjoner. De fleste steder vil det værehensiktsmessig om slike forberedelser gjøres i fellesskap med andre organisasjoner i Akademikerne.

  De medisinske fagområdene står foran store utfordringer. Legeforeningens tillitsvalgte står overfor spennendeutfordringer i arbeidet med å implementere den nye loven om spesialisthelsetjenesten ved sykehusavdelingene. Løsningenede tillitsvalgte kommer frem til, skal ivareta både det medisinsk-faglige ansvaret og et helhetlig ansvar forspesialistutdanning og fagutvikling. Prosessen vil skje innenfor organisasjons- og ledelsesmodeller som kan bli heltannerledes enn den tradisjonelle avdelingsstrukturen.

  Lov om spesialisthelsetjenesten stiller krav om enhetlig ledelse på alle nivåer og legger det faglige ansvaret ilinje. Det betyr at det medisinske ansvaret ved en avdeling ikke nødvendigvis ligger hos en med medisinsk kompetanse.Det er også sannsynlig at det i forskrifter til den nye loven vil bli stilt krav om at det skal oppnevnespasientansvarlig lege for alle innlagte pasienter.

  I primærhelsetjenesten vil det også skje store endringer. Uansett hvordan en eventuell fastlegeordning blir utformetog uansett hvordan Legeforeningen vil stille seg til denne, vil de tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten stå foranstore utfordringer.

  Til sammen er det mange hundre medlemmer som i større eller mindre grad engasjerer seg i tillitsvalgtarbeid sentraltog lokalt. I høst står alle disse på valg ved alle arbeidsplasser i stat, fylke og kommuner, på årsmøtene ifylkesavdelingene og yrkesforeningene og på landsstyremøtet i Oslo i oktober. Selv om tillitsvalgtarbeid kan kreve myetid og krefter i perioder, er det langt mer spennende og lærerikt enn det kan se ut til fra sidelinjen. Ta utfordringeni høst og si ja til et verv som tillitsvalgt! Innsatsen de tillitsvalgte gjør har stor betydning for legenes stillingog arbeidssituasjon på alle nivåer i helsetjenesten.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media