Unge legers selvrapporterte praktiske ferdigheter

Lundeby T, Trønnes H, Falck G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Det er i dag ingen nasjonal konsensus om hvilke praktiske prosedyrer en kandidat skal beherske etter avsluttet medisinstudium. Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke det selvrapporterte ferdighetsnivået i praktiske prosedyrer etter endt medisinstudium og før oppstart i turnustjeneste. Et spørreskjema ble sendt til alle kandidater som skulle påbegynne sin turnustjeneste i perioden juli 1996 til januar 1998. Kandidatene ble bedt om å angi sitt ferdighetsnivå i 88 praktiske prosedyrer på en visuell-analog skala. 519 av 621 kandidater svarte (84%),og 89% av respondentene hadde nylig avsluttet medisinstudiet. Det var betydelig variasjon i ferdighetsnivå blant kandidater fra samme studiested og mellom studiesteder. De som hadde studert i Tromsø, angav signifikant bedre ferdigheter enn kandidater fra Oslo og Bergen. Menn rapporterte signifikant bedre ferdigheter enn kvinner. Studien viser at det selvrapporterte ferdighetsnivået varierte til dels betydelig mellom kandidater utdannet ved de fire norske universitetene. I enkelte prosedyrer var det rapporterte ferdighetsnivået lavere enn det som synes forsvarlig. Resultatene indikerer at undervisningen av og opplæringen i praktiske prosedyrer ofte er tilfeldig og av utilstrekkelig kvalitet. Systematisk undervisning og opplæring i praktiske prosedyrer samt nasjonal konsensus om hvilke prosedyrer som skal læres og beherskes på hvilket nivå synes nødvendig.

Anbefalte artikler