Livsgnist som prognostisk tegn i behandlingen av premature barn?

Brinchmann BS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med studien var å utvikle kunnskap om hvordan sykepleiere og leger i nyfødtmedisinske avdelinger håndterer etiske beslutninger. Hvilke etiske vurderinger legges til grunn når man står overfor beslutninger om å igangsette, fortsette eller avslutte medisinsk behandling av svært syke, premature barn? Studiens teoretiske referanseramme var deontologisk etikk, utilitarisme, aristotelisk dydsetikk og nærhetsetikk.

Studiens design var kvalitativ og beskrivende. Datainnsamlingen bestod av 120 timer feltobservasjoner og 22 kvalitative forskningsintervjuer. Analysemetode var Strauss’ & Glasers komparative metode, “grounded theory”. Funnene viser at etiske beslutninger er ambivalente. Vanskelige etiske valg blir ikke alltid enklere å foreta med erfaring.

Det synes som om sykepleiere og leger anvender elementer fra alle de etiske posisjonene når de står overfor vanskelige etiske valg. Hvis man er usikker på om behandlingen skal fortsette eller ikke, kan det synes som om avgjørelsen også baseres på en vurdering av barnets vitalitet og livsgnist.

Anbefalte artikler