Livsgnist som prognostisk tegn i behandlingen av premature barn?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med studien var å utvikle kunnskap om hvordan sykepleiere og leger i nyfødtmedisinske avdelinger håndtereretiske beslutninger. Hvilke etiske vurderinger legges til grunn når man står overfor beslutninger om å igangsette,fortsette eller avslutte medisinsk behandling av svært syke, premature barn? Studiens teoretiske referanseramme vardeontologisk etikk, utilitarisme, aristotelisk dydsetikk og nærhetsetikk.

  Studiens design var kvalitativ og beskrivende. Datainnsamlingen bestod av 120 timer feltobservasjoner og 22kvalitative forskningsintervjuer. Analysemetode var Strauss' & Glasers komparative metode, "grounded theory". Funneneviser at etiske beslutninger er ambivalente. Vanskelige etiske valg blir ikke alltid enklere å foreta med erfaring.

  Det synes som om sykepleiere og leger anvender elementer fra alle de etiske posisjonene når de står overforvanskelige etiske valg. Hvis man er usikker på om behandlingen skal fortsette eller ikke, kan det synes som omavgjørelsen også baseres på en vurdering av barnets vitalitet og livsgnist.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media