Intrapleural fibrinolyse med streptokinase i behandlingen av lokulære empyemer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Primærbehandling med dren og antibiotika ved lungeempyem er ofte mislykket, og kirurgisk intervensjon er forbundet medkomplikasjoner. Intrapleural fibrinolyse med streptokinase blir i økende grad anvendt.

  Vi beskriver i denne artikkelen våre erfaringer med fibrinolytisk behandling av empyem hos åtte pasienter.Pasientenes gjennomsnittsalder var 47 år (spredning 3-76 år), alle hadde empyem oppstått utenfor sykehus og hadde hattsymptomer i opptil seks måneder. Pasientene ble behandlet med en til seks intrapleurale instillasjoner med 250000 IEstreptokinase gitt i fire timer daglig (unntatt det ene barnet, som ble behandlet med 50000 IE). Det ble drenert mellom500 og 4500 ml væske fra empyemene. Drenbehandlingen varte gjennomsnittlig 14 døgn (spredning 6-20 døgn), og tid isykehus var i snitt 20 døgn (spredning 15-25 døgn). Mikrobiologisk agens ble isolert hos fem av pasientene.Behandlingen var vellykket hos alle pasientene, med tilnærmet normalisering av thoraxbildet ved hjemreise.

  Intrapleural fibrinolytisk behandling anbefales ved empyem komplisert med lokulament som et alternativ til kirurgiskintervensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media