Intrapleural fibrinolyse med streptokinase i behandlingen av lokulære empyemer

Aasebø U, Helbekkmo N Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Primærbehandling med dren og antibiotika ved lungeempyem er ofte mislykket, og kirurgisk intervensjon er forbundet med komplikasjoner. Intrapleural fibrinolyse med streptokinase blir i økende grad anvendt.

Vi beskriver i denne artikkelen våre erfaringer med fibrinolytisk behandling av empyem hos åtte pasienter. Pasientenes gjennomsnittsalder var 47 år (spredning 3-76 år), alle hadde empyem oppstått utenfor sykehus og hadde hatt symptomer i opptil seks måneder. Pasientene ble behandlet med en til seks intrapleurale instillasjoner med 250000 IE streptokinase gitt i fire timer daglig (unntatt det ene barnet, som ble behandlet med 50000 IE). Det ble drenert mellom 500 og 4500 ml væske fra empyemene. Drenbehandlingen varte gjennomsnittlig 14 døgn (spredning 6-20 døgn), og tid i sykehus var i snitt 20 døgn (spredning 15-25 døgn). Mikrobiologisk agens ble isolert hos fem av pasientene. Behandlingen var vellykket hos alle pasientene, med tilnærmet normalisering av thoraxbildet ved hjemreise.

Intrapleural fibrinolytisk behandling anbefales ved empyem komplisert med lokulament som et alternativ til kirurgisk intervensjon.

Anbefalte artikler