Bruk av statiner etter hjerteinfarkt i sykehus før og etter 4S-studien

Krefting E, Hansen J-B, Nordøy A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


4S-studien ble fulgt av retningslinjer for statinbehandling av pasienter med manifest koronarsykdom som anbefalte statinbehandling for pasienter med serum-kolesterolverdi over 5,5 mmol/l, alder under 70 år og mer enn tre års leveutsikter. Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan kunnskapen fra 4S-studien ble implementert i klinisk praksis. Det ble gjort en retrospektiv registrering av to uavhengige kohorter av pasienter med verifisert hjerteinfarkt fra 1994 (før 4S) (n = 101) og fra 1996 (n = 100). Risikofaktorer for koronar hjertesykdom og statinbruk ble registrert fra pasientenes journaler.

Det var ingen forskjell i koronare risikofaktorer mellom de to kohortene. Serum-kolesterolnivå ble målt hos 95,5% av pasientene. Andelen av pasientene som fikk statinbehandling steg fra 4% i 1994 til 40% i 1996, mens 50% av pasientene med serum-kolesterolverdi over 5,5 mmol/l fikk statinbehandling i 1996. Statinbehandlingen ble hovedsakelig startet under sykehusinnleggelsen. Den relativt lave andel statinbruk samsvarer med tall estimert på grunnlag av salgsstatistikk og studier i allmennpraksis. Bevisstgjøring om forskrivningsrutiner, oppfølging og tilpasning av studier til rutiner i klinisk praksis synes nødvendig for ytterligere kvalitetsforbedring.

Anbefalte artikler