Utprøving av standardhenvisning i Sør-Trøndelag

Førre S, Benum P, Løge I, Rivrud DE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I forbindelse med innføringen av vurderingsgaranti på 30 dager fra 1.1. 1998 ble det også vedtatt å innføre en såkalt standardhenvisning ved alle henvisninger til spesialist. Statens helsetilsyn nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utforme og utprøve et formular for standardhenvisning. Vi ville undersøke om en standardisert henvisning kunne bidra til å bedre kommunikasjonen mellom 1. og 2. linje i helsevesenet.

Henvisningsformularet ble undersøkt ved hjelp av en kvalitetsvurderingsmetode i Sør-Trøndelag i september 1997. Formularet ble i denne perioden tatt i bruk og vurdert både av allmennleger og av mottakende spesialister. Evalueringen fra spesialistene var overveiende positiv i forhold til oppgavene de var pålagt gjennom vurderingsgarantien. Allmennlegenes vurdering var mer delt. I 90% av henvisningene ble skjemaet vurdert som godt eller brukbart, men bare i 30% av tilfellene betraktet som et fremskritt. På det avsluttende kurset kom det frem mange forslag til endringer og forbedringer. Den viktigste erfaringen fra pilotundersøkelsen var kanskje at denne type fagutvikling må samordnes med samtidig utvikling av informasjonsteknologi i helsevesenet.

Anbefalte artikler