Røntgen lumbosakralcolumna - er henvisningene i samsvar med kliniske anbefalinger?

Espeland A, Albrektsen G, Larsen JL Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Formålet med denne studien var å undersøke om henvisninger til røntgen lumbosakralcolumna fra allmennpraktiserende leger var i samsvar med kliniske anbefalinger. Vi sammenliknet kliniske opplysninger anført i 274 henvisningsskriv med norske og britiske anbefalinger. I tillegg intervjuet vi 99 av pasientene om symptomer og tidligere røntgenbilder, og revurderte deretter samsvaret ved å benytte all tilgjengelig informasjon.

Kun 27% (43%) av de 274 henvisningene var i samsvar med de norske (britiske) anbefalingene, 36% (41%) var ikke i samsvar og for 37% (16%) var vurderingen usikker, hovedsakelig på grunn av mangelfulle opplysninger i henvisningsskrivet. Blant 143 henvisninger som ikke var i samsvar med norske og/eller britiske anbefalinger, var det bare fire som resulterte i “viktige” funn (osteoporotiske frakturer hos to pasienter, usikker iliosakralleddsartritt hos én pasient og sannsynlig benigne sklerotiske forandringer i bekkenet hos én pasient). I intervjugruppen ble andelen henvisninger som ikke var i overensstemmelse med anbefalingene, redusert fra 40% (47%) til 31% (29%) når all tilgjengelig informasjon ble benyttet. Vi konkluderer likevel med at en betydelig andel av henvisninger til røntgen lumbosakralcolumna ikke er i samsvar med kliniske anbefalinger. Henvisninger som ikke er i tråd med anbefalingene, resulterer sjelden i viktige funn og kan antakelig utelates.

Anbefalte artikler