()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Let etter kronisk glaukom hos eldre, sykdommen kommer snikende uten symptomer!

  Hippokrates benyttet betegnelsen glaukom (glaukos 5 blågrønn) for blindhet. Celsus og senere Galen fant at det varto hovedårsaker til blindhet; grå stær som kunne opereres og grønn stær som var utilgjengelig for terapi. Først i det10. århundre assosierte araberen At-Tabari grønn stær med forhøyet øyetrykk. Trykkstigningen ble påvist ved palpasjon.Da Hjalmar Schiøtz (1850-1927) introduserte sitt tonometer i 1905, kunne øyetrykket måles nøyaktig. Schiøtz' tonometerer fortsatt i bruk i allmennpraksis, men gir for lave verdier i store, myope øyne og øyne som er operert fornetthinneløsning. Goldmanns applanasjonstonometer benyttes nå i spesialistpraksis. Der registreres det trykk som skaltil for å flate ut et bestemt område av hornhinnen. Ved hornhinner som er tykkere enn normalt, vil det således kunneregistreres et for høyt trykk, uten at øyet er sykt (okulær hypertensjon).

  Betegnelsen glaukom (grønn stær) benyttes i dag om alle tilstander der øyetrykket er forhøyet i en grad som medførerskade av netthinne/synsnerve med papilleekskavasjon og synsfeltsutfall til følge. Hos flertal-let vil dette skje på ettrykknivå rundt 25-28 mm Hg. Noen øyne tåler høyere trykk, andre tar skade av en moderat trykkøkning innennormalområdet (normotensivt glaukom). Prevalensen er ca. 5% i 75-årsalderen.

  To teorier ble lansert i 1858 som forklaring på hvorfor glaukomskadene oppstod. Müller (1) hevdet at neuronene bleskadet mekanisk av det høye trykket, mens von Jaeger (2) mente skadene oppstod pga. nedsatt blodforsyning. I dag pågårfortsatt denne diskusjonen. Øyets blodforsyning er avhengig av perfusjonstrykket (gjennomsnittsblodtrykket minusøyetrykket). Ved økt øyetrykk reduseres perfusjonstrykket, ved nedsatt blodtrykk skjer det samme. Liksom akuttblodtrykksreduksjon kan medføre iskemisk hjerneskade hos pasienter med carotisobstruksjon, kan det medføre skade hospasienter med grønn stær. Det hevdes at nokturnalt blodtrykksfall kan være av betydning i denne sammenheng. Ettervitrektomier settes ofte gass inn i øyet for å holde netthinnen på plass. Gassen utvider seg, og kan medføre kraftigøyetrykksstigning med smerter og ubehag. Slike pasienter med iatrogent gassglaukom må overvåkes nøye og eventuelt mågass tappes ut før skader oppstår. Pasienter med gass i øyet må ikke utsettes for nedsatt atmosfærisk trykk (flytureretc.), idet gassen da utvider seg. Vi husker ennå netthinnepasienten som tok tog til Trondheim. Han ble blind underoppstigningen fra Dombås til Hjerkinn, men fikk - heldigvis - synet tilbake ved Oppdal.

  Behandlingen av grønn stær har som mål å senke øyetrykket til et nivå der videre skade ikke skjer. Dette kan gjøresved operasjon, ved laserkirurgi og/eller ved medikamentell behandling. Ved operasjon og laserkirurgi bedres avløpet forkammervann, mens den medikamentelle behandling enten bedrer avløpet (pilokarpin, xalatan) eller hemmer produksjonen(betablokkere, acetazolamid). Det er et tankekors at kammervannsproduksjonen kan reduseres til det halve uten atregistrerbare skader oppstår i øyets indre ernæring.

  Albrecht von Graefe introduserte iridektomi i 1857 (uten anestesi) og helbredet derved pasienter med akuttvinkelblokkglaukom.

  Et banebrytende fremskritt kom i 1880-årene. Sigmund Freud observerte at han ble følesesløs på tungen når han smaktepå kokain. I 1884 lanserte Karl Koller kokain øyedråper til overflateanestesi av øyne. Dette revolusjonerteoftalmokirurgien. Metoder som Holths iridencleise (1907), Elliotts trepanasjon (1909-32) og Cairns' trabekulektomi(1968) ble introdusert. I dag er utfordringen å bedre resultatene av trabekulektomiene ved hjelp av antimetabolitter (5FU eller mitomycin) eller operative modifikasjoner.

  Hva kan fremtiden bringe? Her vil basalforskningen kunne gi viktige fremskritt. Mye tyder på at begrepetneuroproteksjon vil stå sentralt i forskningen. Kan man finne substanser som beskytter retinas ganglieceller og aksonermot skader, selv om øyetrykket er for høyt eller blodtilførselen for lav?

  Quigley og medarbeidere (3) viste at glaukomatøs gangliecelledød har visse fellestrekk med apoptose. Substanser sombeskytter mot apoptose kan derfor kanskje være av verdi i glaukombehandlingen. Neufeld og medarbeidere (4) fant økteverdier av nitrogenmonoksid syntetase i synsnervepapillen hos glaukompasienter. Lipton og medarbeidere (5) tolker dettedithen at den glaukomatøse papill er utsatt for skadelig høye nitrittkonsentrasjoner som kan være toksiske overforgangliecellenes aksoner. Inhibitorer av nitrogenmonoksidsyntetase (argininanaloger) vil derfor kanskje kunne være avverdi i glaukom-behandlingen.

  Wax og medarbeidere (6) påviste antistoffer i serum mot netthinneproteiner hos en pasient med normotensivt glaukom.Om fremtiden vil vise en immunologisk komponent i sykdomsutviklingen, er foreløpig usikkert.

  Derimot har senere års forskning vist at forhøyet konsentrasjon av glutamat medierer gangliecelletap ved glaukom, påtilsvarende vis som man ser celledød ved traumatisk eller iskemisk hjerneskade. Lucas & Newhouse (7) viste at subkutaninjeksjon av glutamat medførte massiv destruksjon av retinas ganglieceller hos mus. E.D. Dreyer og S.A. Lipton har isine forskningsgrupper arbeidet mye med dette. De påviste toksiske konsentrasjoner av glutamat i glassvæske fraglaukompasienter (8). Den toksiske effekt av en slik moderat stigning av glutamatkonsentrasjonen kan blokkeres avmemantine (9). Fremtiden vil vise om noen av disse veiene vil være av betydning i glaukombehandlingen.

  Ivar Hørven

  Ivar Hørven (f. 1931) er professor ved Universitetet i Oslo og har siden 1963 sitt virke somforsker, kliniker og operatør ved Rikshospitalets øyeavdeling, der han spesielt har interessert seg forglaukomsykdommene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media