Farmakologiske prinsipper for behandling av heroinmisbruk

Øye I Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det er generelt akseptert at misbruk av heroin fører til adaptive forandringer i sentralnervesystemet. Jo lenger misbruket har vart og jo større doser som er brukt desto mer dyptgripende blir forandringene. Behandlingen bør derfor starte så tidlig som mulig og ha som mål å stanse sykdomsutviklingen og å bedre livskvaliteten og leveutsiktene til hver enkelt pasient. Opiatreseptoragonister og -antagonister er nyttige hjelpemidler både for detoksifisering, sekundærprofylakse og substitusjonsbehandling. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste prinsippene for farmakologisk behandling av heroinavhengighet. Ingen av disse behandlingsalternativene er så gode at de egner seg for alle, men ingen er så dårlige at de ikke egner seg for noen. Felles for dem er at de hittil ikke har vært allment tilgjengelige i Norge.

Anbefalte artikler