Slipp sykehusene fri!

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har i noen år argumentert for at sykehusene i større grad bør få anledning til å styre seg selvinnenfor overordnede rammer. Politikerne styrer prioriteringen av offentlige ressurser, men så bør også den politiskeprosessen avsluttes og ledelsen av sykehus overlates til andre.

  Stadig flere har inntatt liknende standpunkter. Sosial- og helsedepartementet har gitt klare signaler om at de storestatssykehusene bør fristilles i større grad. Det første skrittet mot dette målet er gjort i årets statsbudsjett derstatssykehusene er nettobudsjettert. Det vil si at sykehusene kan forvalte de inntektene de selv greier å skaffegjennom driften, slik sykehuset finner mest formålstjenlig.

  Oslo kommune har fattet et prinsippvedtak om at Ullevål og Aker sykehus skal omdannes til aksjeselskaper. Iutgangspunktet har Legeforeningen vært positiv avventende til denne endringen, selv om aksjeselskapsformen ikke primærter laget for denne type virksomheter. Mange har da også satt spørsmålstegn ved om et sykehus-AS kan gå konkurs, og hvasom da eventuelt skal skje.

  Sosial- og helsedepartementet nedsatte høsten 1998 et utvalg som skulle vurdere muligheter til å knytte sykehus tilde offentlige eierne og eventuelt foreslå nye modeller for dette. En særlig aktuell problemstilling var at staten somsykehuseier har flere muligheter enn fylkeskommunene. Mens fylkene enten må la sykehuset være en del av forvaltningeneller skille det ut som et aksjeselskap eller stiftelse, har staten også mulighet til å etablere et statsforetak hvorsykehuset er et selvstendig rettssubjekt og ikke en del av statens forvaltning.

  Et utvalg ledet av professor Rune Sørensen, som hadde representasjon fra sykehuseiere, sykehus ogarbeidstakerorganisasjoner, har nylig avgitt en offentlig utredning, Hvor nært skal det være? Tilknytningsformerfor offentlige sykehus. Et samlet utvalg slutter opp om at de nye utfordringene som følger med rask medisinsk ogteknologisk utvikling, pasientenes rett til fritt sykehusvalg og innsatsstyrt finansiering, må følges av reformer istyringen av de offentlige sykehusene. Det er også enighet i utvalget om at sykehuseieren selv må få bestemme hvilkentilknytningsform som skal velges ut fra de behov den enkelte sykehuseier måtte ha.

  Her slutter enigheten i utvalget. Et mindretall mener at behovet for politisk kontroll tilsier at sykehusene børvære en del av den offentlige forvaltningen. Det foreslås imidlertid en lovendring i kommuneloven slik at myndighet kandelegeres fra de politiske organer.

  Et flertall i utvalget mener at forvaltningsbedriften fortsatt er et aktuelt alternativ. Dette flertallet menerimidlertid at det også bør være adgang for sykehuseieren til å organisere sykehuset som et frittstående selskap. Itillegg til dagens mulighet for aksjeselskap og stiftelse, foreslår utvalget at det skal bli mulig å etablere kommunaleselskap på lik linje med statsforetaket. Et betydelig flertall mener også at denne nye modellen bør foretrekkes fremforde andre valgmulighetene.

  De viktigste elementene i en slik ny modell vil være at sykehuseieren som bestiller må inngå en forpliktende avtalemed sykehusselskapet om levering av de tjenestene sykehuseieren ønsker. En direktør og et styre vil stå for dagligdrift av sykehuset. Eieren utøver fortsatt styring over sykehuset gjennom foretaksmøtet. Det stilles imidlertidformelle krav til prosedyre for at eieren skal kunne gripe inn i sykehusledelsens disposisjoner. Sykehuset setter selvopp budsjett basert på rammetilskuddet det får av eieren og de inntekter som kan skaffes gjennom driften. Sykehusetsstrukturelle investeringer vil bli bestemt av sykehuseieren gjennom sykehusets vedtekter. Selskapet vil føre vanligregnskap slik at kapitalkostnader synliggjøres.

  I en slik modell vil ikke lenger arbeidstakerne være ansatt i fylket eller i staten, men i sykehusselskapet. Deansattes sosiale rettigheter kan selvfølgelig ikke bli dårligere av den grunn. Det åpner imidlertid for en mer smidigavtalestruktur enn dagens hovedtariffavtaler og særavtaler gir grunnlag for.

  Det gjenstår å se om utvalgets innstilling havner i en skuff eller blir brukt som grunnlag for å utvikle merhensiktsmessige styringsformer. Utviklingen i tiden tilsier det siste.

  For Legeforeningen vil en slik utvikling være en utfordring. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart. Men kanskje merenn noen gang er det viktig for oss at vi ser mulighetene i problemene og ikke problemene ved mulighetene.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media