Sosiale forskjeller i kreftoverlevelse

Kravdal Ø Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Sosiale forskjeller i overlevelse av 12 vanlige krefttyper er studert ved hjelp av en additiv-multiplikativ ratemodell som er estimert på grunnlag av register- og folketellingsdata. Det tillegget i dødelighet som kreftpasienter får i forhold til ellers like mennesker uten kreft, avhenger signifikant av både utdanning, inntekt og yrke. Tillegget er i det store og hele omtrent 15% lavere for kvinner og menn med utdanning utover videregående skole enn for dem med bare grunnskole når det blir tatt hensyn til forskjeller i alder, periode, histologi og stadium på diagnosetidspunktet. Prognosen er enda bedre for dem med utdanning på hovedfagsnivå, som kan forvente å leve mer enn ett år lenger etter diagnosen enn dem med bare grunnskole, når man beregner et grovt gjennomsnitt over krefttypene. Disse data gir ikke noe klart inntrykk av om det er forskjeller i vertsfaktorer, slik som omfanget av andre sykdommer, styrken av immunforsvaret og livsstilen, eller forskjeller i behandling som er hovedansvarlig for ulikhetene i overlevelse.

Anbefalte artikler