Kromogranin A

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kromogranin A (CgA) er et glykoprotein som er lokalisert i de sekretoriske granula i neuroendokrine celler. CgAdeltar i danningen og stabiliseringen av sekretoriske granula. Videre er CgA prohormon for biologisk aktive peptidersom synes å delta i reguleringen av andre hormoner. CgA finnes normalt i blod i lave mengder. Forhøyede nivåer i blodsees hos pasienter med neuroendokrine svulster. CgA er således en tumormarkør for karsinoider (inklusive endokrinepancreastumorer), feokromocytomer, neuroblastomer og for småcellet lungekarsinom. Forhøyede nivåer av CgA finnes ogsåved nyresvikt og ved langvarig behandling med protonpumpehemmere som følge av hyperplasi i enterokromaffinliknendeceller.

  Sensitivitet

  Karsinoider

  Sensitiviteten for CgA som markør for midttarmkarsinoider er i flere studier vist å være tilnærmet 100%. CgA er mersensitiv enn 5­hydroksyindoleddiksyre (5­HIAA), som er den klassiske markør for midttarmskarsinoider. CgA har også enhøy sensitivitet for en rekke av fortarmskarsinoidene, i motsetning til 5­HIAA. For gastrinomer(Strøm­Zollinger­Ellisons syndrom) ligger sensitiviteten på ca. 90%, dette gjelder også pasienter med multippelendokrin neoplasi type 1 (MEN 1) som har gastrinom. Det er uavklart hvor sensitiv CgA er i diagnostikk av insulinomer.Hos pasienter med neuroendokrine pancreassvulster som ikke er hormonproduserende, finnes forhøyede CgA­nivåer hosnærmere 100%. Videre kan det være økte CgA­verdier ved karsinoider utgående fra baktarm, mens man her svært sjeldenfinner økt utskilling av 5­HIAA. CgA ser også ut til å være en prognostisk markør for disse svulstene.

  Feokromocytomer

  For feokromocytomer er sensitiviteten i størrelsesordenen 80%, dvs. tilsvarende sensitiviteten for adrenalin ognoradrenalin i døgnurin. Også hos pasienter med feokromocytom som ledd i multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN 2)finner man forhøyede CgA­nivåer. CgA har en høyere spesifisitet enn katekolaminer.

  Neuroblastomer

  CgA er en god markør for neuroblastom hos barn, med en sensitivitet på ca. 90%. CgA synes også å være assosiert medoverlevelse.

  Småcellet lungecancer

  CgA er forhøyet hos ca. 50% av pasientene med begrenset sykdom, mens det er forhøyet hos ca. 70% av dem med merutbredt sykdom. Neuronspesifikk enolase (NSE) er sannsynligvis mer sensitiv for tidlig diagnostikk.

  Spesifisitet

  Som anført ovenfor ser man CgA­forhøyelse også ved nedsatt nyrefunksjon og ved bruk av protonpumpehemmere som girhyperplasi i enterokromaffinliknende celler. Hvis pasienter med nyresvikt utelukkes, har CgA ca. 90% spesifisitet forneuroendokrine svulster og hyperplasier.

  Metode

  Kromogranin A analyseres ved hjelp av immunologiske metoder. Ved Institutt for fysiologi, Medisinsk Teknisk Senter iTrondheim, utfører vi målinger av CgA med en radioimmunoassay som er utviklet hos oss. Vi benytter CgA som vi harisolert fra feokromocytomer. Antistoff mot CgA kjøpes fra Uppsala. Normalområdet for CgA er under 30 ng/ml. Analysenforetas i serum. Prøver kan sendes i posten. Pris per analyse er 164 kroner.

  Indikasjon for CgA­måling

  Måling av CgA er indisert ved mistanke om karsinoid tumor, feokromocytom, neuroblastom og småcellet lungekreft. Detbør således utføres på pasienter med langvarig diaré uten kjent årsak og videre hos pasienter med anfallsvisopptredende symptomer som kan gi mistanke om karsinoid eller feokromocytom. Hos disse pasientene vil CgA være førsteledd i utredningen, siden det er en enkel prøve med høy sensitivitet. CgA vil også være viktig i diagnostikk ogoppfølging av MEN1og 2, samt i postoperativ oppfølging av pasienter med neuroendokrine svulster. Analyse av CgA er ogsåaktuelt i monitorering av hyperplasi i enterokromaffinliknende celler i forbindelse med behandling medprotonpumpehemmere.

  I løpet av 1998 har vi analysert ca. 1500 prøver. Av disse har ca. 40% vist forhøyet verdi av CgA.

  Unni Syversen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media