Lov om pasientskadeerstatning - et gode også for leger

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 11 år har vi hatt en prøveordning som har gitt erstatning for behandlingsskader i offentlige somatiske sykehus ogpoliklinikker. Ordningen ble i 1992 utvidet til også å gjel-de kommunehelsetjenesten og psykiatriske sykehus ogpoliklinikker. Privatpraktiserende spesialister og private helsetjenester omfattes ikke av ordningen.

  Da pasientskadeerstatningsordningen kom, beveget man seg bort fra det tradisjonelle skyldansvar og over mot et merobjektivisert ansvar. Ordningen hadde blant annet til hensikt å føre søkelyset fra behandler til selve behandlingen somble gitt en pasient. Forenklet kan man si at dersom behandlingen påfører pasienten et tap som må ansees som urimelig iforhold til det forventede resultat av behandlingen, kan dette tapet erstattes.

  Legeforeningen har helt siden prøveordningen ble lansert vært positive til denne formen for erstatningsordning. Densikrer en enklere måte å få et berettiget erstatningskrav oppfylt, og det sparer samfunnet for langvarige rettssakersom har store økonomiske og ikke minst personlige kostnader for dem som er involvert. Siden Legeforeningen uttalte segom den kommende ordningen i 1987, har foreningen gått inn for en ordning som skulle omfatte all pasientbehandling.

  Det er derfor gledelig at Regjeringen i Odelstingsproposisjon nr. 31 (1998-99) Om lov om erstatning vedpasientskader fremmer forslag om å lovfeste en generell ordning som omfatter pasientskade som er forvoldt isykehus, i kommunehelsetjeneste og under ambulansetransport samt av personer som yter helsetjenester i henhold tiloffentlig godkjenning. Det kan gis erstatning for skader som er oppstått ved alle typer kontakt med helsevesenet, detvære seg undersøkelse, behandling, forebygging, forsøksvirksomhet eller donasjon. Likevel forutsettes det at pasientenhar lidt et tap og at det har vært en svikt i helsetjenesten. I loven vil også skader etter vaksinasjoner erstattes.Det ytes ikke erstatning for skade av ikke-økonomisk art, såkalt oppreisning.

  Selv om det kan pekes på mulige uheldige konsekvenser med ordningen, er fordelene likevel overveldende. 11 årserfaring med prøveordningen har dokumentert det. En lovfestet og generell ordning vil derfor bli et tjenlig redskap sombåde kommer pasienter og helsepersonell til gode.

  Legeforeningen savner at enhver lege som blir omfattet av en sak som behandles i pasientskadeordningen får engarantert rett til å uttale seg i saken. Selv om den som står for forsikringen har plikt til å utrede saken, har ikkeskadevolderen rett til å få uttale seg. Når Statens helsetilsyn blir informert om resultatet i erstatningssaker ogsaken senere hefter til en bestemt lege, kan dette reise spørsmål om legens rettssikkerhet.

  Når lov om pasientskadeerstatning iverksettes, vil bare de som driver privat legevirksomhet ha plikt til å forsikreseg. For leger innen det offentlige helsevesenet skal arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren være ansvarlig. Det eruklart om dette ansvaret begrenses til utøvelsen av legeyrket i tjenesten. Leger vil fremdeles ofte yte legehjelputenfor tjenesteforhold. Legeforeningen vil derfor fortsatt tilby en kollektiv forsikringsordning som vil gi legenstørre trygghet også utenfor tjenesteforhold og som også omfatter oppreisningskrav. Jeg vil oppfordre medlemmene om ådelta i denne ordning selv om det ikke blir lovpålagt.

  En liknende lov om pasientskadeerstatning har vært gjeldende i andre nordiske land i noen tid. Det er bra at Norgekommer etter. Samtidig er det verdt å peke på det faktum at ingen andre land i verden har denne type ordning. Mange avvåre søsterforeninger i europeiske land ønsker det heller ikke. Jeg tror likevel dette er en riktig vei å gå. Detbidrar til at pasientene opplever sikkerhet og det fremmer tilliten til helsevesenet. Fremfor alt motvirker detutvikling mot en rettspraksis slik vi ser den i USA.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media