Hvem skal sykmelde - legen eller pasienten?

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret vedtok i oktober 1997 å pålegge sentralstyret å arbeide for at legens rolle i sykmeldingsarbeidet iarbeidsgiverperioden skulle utredes.

  På bakgrunn av dette vedtaket har Legeforeningen hatt drøftinger både med Landsorganisasjonen (LO) og Sosial- oghelsedepartementet. Fra tid til annen har problemstillingen også vært tatt opp i pressen. Ulike ledd i Legeforeningenhar gitt sine synspunkter til kjenne i denne forbindelse. Saken ble nylig slått opp som en nyhetssak i forbindelse medat Arbeiderpartiets stortingsgruppe har fremmet et forslag om at kiropraktorer skal få rett til å sykmelde for enkortere periode.

  Her er det snakk om hvorvidt egenmeldingsperioden kan utvides, for eksempel til en uke. Statistikk fra trygdeetatenviser at vi vil spare arbeidet med vel 300000 sykmeldinger årlig. Etter meget forsiktige anslag er dette stipulert til50 legeårsverk, i tillegg legger det beslag på arbeidstid også hos mange andre yrkesgrupper.

  Problemstillingene ved en slik omlegging er mangfoldige. Arbeidsgiverne vil være bekymret for at det totale fraværetøker. Arbeidstakerorganisasjonene vil være redd for at utvidet mulighet for egenmelding skal kobles til redusert ytelseunder sykefravær. Fra legens side kan det fremheves at kravet om sykmelding gir legen en mulig for å gripe inn mednødvendig diagnostikk og behandling.

  Sykefraværet i Norge er større enn ønskelig og høyere enn i land det er naturlig å sammenlikne oss med. Tiltak somvil føre til økt sykefravær vil neppe være hensiktsmessig. Nå vet vi ikke at det ville bli slik. Ut fra hvordanbefolkningen generelt bruker retten til egenmelding, kan man konstatere at folk ikke sykmelder seg for tre dager hvisdet er tilstrekkelig med én eller to dager. I Trondheim kommune er det gjennomført en forsøksordning hvor ansatte ved26 enheter fikk anledning til egenmelding i opptil en uke. Dette forsøket viste at sykefraværet i disse enhetene øktemindre enn i andre enheter i kommunen. Dessuten er det interessant at antall fire og fem dagers fravær har økt iforhold til av seks og sju dagers fravær. Det kan altså se ut til at pasienten selv bidrar til å begrensesykmeldingsperioden i større grad enn det legen gjør. Legen skriver ut sykmelding for den antatt nødvendige periode,mens pasienten vurderer den aktuelle situasjonen fra dag til dag. Tilsvarende forsøksordninger har vært gjennomført avprivate firmaer av ulik størrelse, ofte med godt resultat.

  Det er vanskelig å sammenlikne forholdene i Norge med andre nordiske land, fordi utvidet rett til egenmelding lettvil bli satt i sammenheng med redusert lønn under sykdom. Man kan derfor ikke trekke sikre konklusjoner av at bådeDanmark og Sverige har lavere sykefravær enn vi, selv om egenmeldingsbruken er betydelig større.

  Et argument som ikke kan avvises, er at pasientens kontakt med lege for å få sykmelding kan bidra til nødvendigdiagnostikk og behandling. Imidlertid må vi erkjenne at de aller fleste ikke behøver sykmelding hos lege. Det børderfor være andre mekanismer enn krav om sykmelding som avgjør om publikum kontakter lege eller ikke. Vi må kunne hatillit til at befolkningen selv kan vurdere om medisinsk undersøkelse er nødvendig eller om tilstanden kan observeresvidere.

  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ser på en eventuell utvidet rett til egenmelding som ansvarsfraskrivelse fralegenes side. Vi takker for tilliten, men må sette et stort spørsmålstegn ved om legen har bedre mulighet enn pasiententil å vurdere berettigelsen av sykmelding fra fjerde til sjuende dag i et sykdomsforløp. Legen må uansett baserevurderingen på de opplysninger pasienten gir om tilstand og arbeidsforhold.

  Medisinsk virksomhet skal være kunnskapsbasert. Vi har ingen kunnskap som tilsier at sykmelding fra lege etterutløpt egenmeldingsperiode fører til redusert fravær eller til raskere helbredelse. Tiden er derfor inne til seriøst åvurdere om dagens praksis er kunnskapsbasert. Partene bør sette seg sammen og utforme en forsøksordning for ett ellerto fylker. Jeg ville ikke bli overrasket om konklusjonen av forsøket ble at både arbeidsgivere, arbeidstakere,trygdeetat og leger ville vinne på en omlegging av praksis.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media