Serotonergt syndrom med dødelig utgang utløst av selektiv serotoninreopptakshemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Serotonergt syndrom er en sjelden, men potensielt dødelig bivirkning av medikamenter som øker serotonergneurotransmisjon. I takt med økt bruk av selektive serotoninreopptakshemmere må vi forvente å se tilstanden hyppigere.Syndromet karakteriseres av forandret mental status med uro, konfusjon og agitasjon, videre neuromuskulære symptomersom skjelvinger, myoklonus, ataksi og hyperrefleksi. Dessuten sees autonome symptomer med feber, svette, hypertensjonog takykardi. Årsaken er oftest interaksjon mellom ulike medikamenter, men syndromet kan opptre ved monoterapi, selv iterapeutiske doser. Vi beskriver et tilfelle med dødelig utgang etter inntak av paroxetin (Seroxat) i terapeutiskedoser. Pasienten hadde også inntatt alimemazin, melperon og karbamazepin. Det er usikkert om disse medikamentene kan hainnvirket på forløpet. Ved umiddelbar seponering av aktuelle medikamenter og symptomatisk behandling går symptomeneoftest tilbake. Tilstanden kan imidlertid utvikle seg raskt, med dramatisk forverring i løpet av timer. Årvåkenhet forsymptomene er viktig for å unngå fatal utgang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media